ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ» Α.Μ. 19/2022

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διάφορες κατασκευές στο Δημοτικό κοιμητήριο Α. Μ.19 /22 », CPV: 45000000-7, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,0 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/06/2022 και ώρα 13:00.μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 28/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης. Κριτήριο επιλογής στην καταλληλόλητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται βεβαίωση ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.935,48 € (¨χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών) με ισχύ 330 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι δέκα (10) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την 43/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 45.7336.0002 για τα έτη 2022 & 2023. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr και στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 17/6/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως 21/6/2022. Πληροφορίες Κελέσης Ν.-Μπελιάς Γ. τηλ. 210- 9970087-180.

 

Ηλιούπολη 2/6/2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Γεώργιος Χατζηδάκης

 

241_2022 Εγκριση Μελέτης Διακήρυξης.

Μελέτη ΑΜ 19_22

Περίληψη και Διακήρυξη ΑΜ 19_2022

ΕΕΕΣ_19_2022

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x