ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Έχοντας υπόψη                  

  • Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007«Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 όπως ισχύει.
  • Το γεγονός ότι δεν προσμετράται ο αριθμός τωνάμισθων αντιδημάρχων για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σύμφωνα με την παρ.7 άρθρο 59 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4647/19).
  • Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ηλιούπολης με αριθμ. 707/τ.Β΄/2015 ΦΕΚ όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και το γεγονός ότι οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.31/36567/10.05.2019.
  • Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

 

                                                        Καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση, για την πλήρωση της ακόλουθης θέσης:

Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ο/η οποίος/α θα παρέχει συμβουλές, θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης κατάλληλων μεθόδων και επιλογής υλικών, αναφορικά με τεχνικά και σε κατασκευαστικά έργα και γενικότερα θα παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων του, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον οικείο Δήμαρχο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), ή ισότιμο τίτλο τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας
  • Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) για τα οποία απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα παραπάνω κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα με σαφή αναφορά σε επαγγελματική εμπειρία συναφή με την απαιτούμενη εξειδίκευση, συνοδευόμενο από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο της θέσης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου να επιλέξει, εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, τον κατά την απόλυτη κρίση του, κατάλληλο υποψήφιο, ενόψει της ιδιαίτερης εμπιστευτικής φύσης της σχέσης που συνδέει το Δήμαρχο με τον Ειδικό Συνεργάτη. Ο Ειδικός Συνεργάτης θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την θητεία της Δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν.3584/07 όπως ισχύει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης στον τύπο, στο Τμήμα Διοίκησης-Διεκπεραίωσης-Διαφάνειας (Τμήμα Πρωτοκόλλου) του Δήμου Ηλιούπολης (αρμόδιος υπάλληλος: Λογοθέτης  Γεώργιος – Τμήμα Προσωπικού τηλ.:2109970057) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 16309

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Λόγω μηχανικής βλάβης του λεωφορείου της Δημοτικής Συγκοινωνίας, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια της φοιτητικής γραμμής με προορισμό Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη από την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x