ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α.Μ. 4/2022

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού», σύμφωνα με την ΑΜ: 4/2022 Μελέτη της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής συνολικού προϋπολογισμού ύψους 29.698,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας έως την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 και έως ώρα […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Μ. 3/2022

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου», σύμφωνα με την ΑΜ: 3/2022 Μελέτη της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής συνολικού προϋπολογισμού ύψους 29.804,14€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας έως την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 […]

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α.Μ. 3/2022»

Σας γνωρίζουμε ότι η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού», σύμφωνα με την ΑΜ.: 3/2022 Μελέτη της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής συνολικού προϋπολογισμού ύψους 20.460,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας έως την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 και έως ώρα […]