ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 6/ 2022

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικών και ειδών Παντοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 6/2022 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τον κάθε φορέα ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των «τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών» #389.936,20€#€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%, ποσού #44.862,40# (εκτιμώμενης αξίας #345.073,80# χωρίς Φ.Π.Α), θα βαρύνει δε τις πιστώσεις προϋπολογισμού του Δήμου καθώς και των Νομικών του Προσώπων Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. και Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ, των οικονομικών ετών 2022 & 2023.
Χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους και ανταποδοτικά του Δήμου και ιδίους πόρους των Νομικών του Προσώπων.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7/2022 και ώρα 13:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/7/2022 και ώρα 13:00.
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για μια ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ 1 & ΟΜΑΔΑ 2) και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι Ι) Δήμος Ηλιούπολης ΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΦΑΔΗΛ, ΙΙΙ)Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα των ανωτέρω ομάδων ανά φορέα, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθ. ΠΡΟΜ. 6/2022 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών-Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ηλιούπολης. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας εντός του ίδιου φορέα θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά την ομάδα αυτή.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό τοις εκατό δύο (2%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, της ομάδας ή των ομάδων του φορέα ή των φορέων για τους οποίους ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη και την υπ’ αριθ. ΠΡΟΜ. 6/2022 Μελέτη.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποστάλθηκε με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις 27/6/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία λαμβάνει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 162572 και αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής:
Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κοινωνική, Ημερήσιος Δημότης).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης, η Διακήρυξη και τα παραρτήματά της θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών-Αποθηκών του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 114 Τ.Κ. 16342) από την κα. Καρατζίκα Αγγελική στο τηλέφωνο 210 9970069.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 η Δημοτική Συγκοινωνία και η Φοιτητική Λεωφορειακή γραμμή του Πανεπιστημίου επαναλειτουργούν κανονικά μετά τη λήξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που είχε προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x