Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα: 1. Έγκριση ή μη εγκατάστασης […]