Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 17/2022

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 17/2022 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών – Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική αξία της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των «εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών» #148.248,20€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ποσού #28.693,20€# (εκτιμώμενης αξίας #119.555,00€# χωρίς Φ.Π.Α).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

Η δαπάνη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Ηλιούπολης, ως εξής:

Α/Α Κωδικοί  προϋπολογισμού ποσά για 2022 ποσά για 2023
1 10.6063.0002 3.000,00 € 5.000,00 €
2 20.6063.0002 1.255,00 € 30.988,20 €
3 30.6063.0002 10,00 € 20.000,00 €
4 35.6063.0002 600,00 € 35.000,00 €
5 35.6662.0006 10.395,00 € 35.000,00 €
6 45.6063.0002 2.000,00 € 3.000,00 €
7 50.6063.0003 800,00 € 1.200,00 €

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 18/11/2022 και ώρα 13:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», Τετάρτη, 23/11/ 2022 και ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε επί του συνόλου της προμήθειας, είτε για συνδυασμό ομάδων, είτε μεμονωμένα για συγκεκριμένη ομάδα. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη κάθε ομάδας θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα, σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική    γλώσσα, επικυρωμένα είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής     νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας, στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό τοις εκατό δύο (2%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη και την υπ’ αριθ. ΠΡΟΜ. 17/2022 Μελέτη.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα συμβατικά είδη  εντός (6) έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία λαμβάνει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 175968  και αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής:

Σε μια (1) τοπική εφημερίδα (ο Ημερήσιος Δημότης)  και σε μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (ο Παλμός της Γλυφάδας), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών – Αποθηκών της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112 – 114 Τ.Κ. 16342) από τον κ. Ιωάννη Σ. Μπελιά στα τηλέφωνα 2109970053, 210 9970000.

 Ο Δήμαρχος

 Γεώργιος Χατζηδάκης                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                      

                                              

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και κατοίκους ότι προσωρινά λόγω έκτακτης βλάβης του λεωφορείου δε θα διεξάγονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Θα προκύψει νεότερη ανακοίνωση για τη διόρθωση της βλάβης αμέσως μόλις υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x