Πρόσκληση συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής στις 10 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 10
Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας
Κονδύλης», σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του
Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (8η), οικονομικού έτους 2022
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (8η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2022
4. Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής
5. Αποδοχή ποσού από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη μέσω των σχολικών επιτροπών των Δήμων των
λειτουργικών δαπανών των Εξεταστικών Κέντρων για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό
6. Έγκριση ή μη ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., οικονομικού έτους 2020
7. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο, του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2022
8. Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης «προσωρινού
αναδόχου», της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμων υλικών και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» – Τμήμα 1
«Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 6 m3»
9. Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης «προσωρινού
αναδόχου», της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμων υλικών και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» – Τμήμα 2
«Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 10 m3»
10. Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης «προσωρινού
αναδόχου», της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμων υλικών και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» – Τμήμα 3
«Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3»
11. Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης «προσωρινού
αναδόχου», της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμων υλικών και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» – Τμήμα 4
«Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας νερού 4.000 λίτρων»
12. Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης «προσωρινού
αναδόχου», της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμων υλικών και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» – Τμήμα 5
«Ελκυστήρας (τράκτορας τύπου 6Χ4» και Τμήμα 6 «Ημιρυμουλκούμενο
απορριμματοκιβώτιο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων άνω φόρτωσης χωρητικότητας
55 m3
13. Έγκριση 2ου πρακτικού «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών
του Δήμου Ηλιούπολης» (ΑΜ.11/2021)

14. Έγκριση 1ου πρακτικού «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών
συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών», (Α.Μ.32/2022)
15. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάδειξη
Γλυπτών, Φωτισμός, Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου υπαίθριων αγαλμάτων του Δήμου
Ηλιούπολης»
16. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του χρόνου περαίωσης της μελέτης «Διαρρυθμίσεις και επισκευές
σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου για τη στέγαση της ΔΟΥ Ηλιούπολης και της Φορολογικής &
Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ» (Α.Μ. 40/2021)
17. Έγκριση Φακέλου Δημοσίας Σύμβασης ανάθεσης μελέτης – τρόπου εκτέλεσης αυτής με ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016 και έγκριση όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης τμήματος
της οδού Πιερίων από την οδό Σαράφη έως την οδό Κασσάνδρας» (Α.Μ.25/2022)
18. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Ανακατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης
επί των οδών Φαρμακίδου – Αργοναυτών και Χαριλάου Τρικούπη» (A.Μ.21/2019)
19. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης τμήματος
της οδού Πιερίων από την οδό Σαράφη έως την οδό Κασσάνδρας» Α.Μ. 25/22
20. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων» (A.Μ.13/2018)
21. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα για απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων της Σύμβασης Μελέτης
«Εκπόνηση μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου
Ηλιούπολης» (Α.Μ.4/2021)
22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και
παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης
2019» (Α.Μ.9/2021)
23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός για το έργο «Ανακατασκευή και
επισκευή πεζοδρομίων 2021» (ΑΜ 29/2021)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x