Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με τη δια περιφοράς διαδικασία, λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εντός των ημερών των εορτών, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 […]

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», Α.Μ.: 24/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», Α.Μ.: 24/2022 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των «εκατό χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ» #100.440,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 20.7135.0001 […]