Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», Α.Μ.: 24/2022

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», Α.Μ.: 24/2022 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των «εκατό χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ» #100.440,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 20.7135.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2022, κατά το ποσό των «μηδέν ευρώ» #0,00€# και για το οικονομικό έτος 2023 κατά το ποσό των «εκατό χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ» #100.440,00€#.

Χρηματοδότηση από Ίδιους Πόρους.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε Τρείς -3- Μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι την ολοκλήρωσή της ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 09/01/2023 και ώρα 11:00π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Τετάρτη 11/01/2023 και ώρα 11:00πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Προσφορά για τη συνολική ποσότητα των Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων, όπως απεικονίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθ. 24/2022 Μελέτης.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό Δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης Προ Φ.Π.Α.24% ,που ανέρχεται στο ποσό των : Χιλίων εξακοσίων είκοσι Ευρώ #1.620,00€ #, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 24/2022 Μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας Αποκομιδής και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία λαμβάνει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 179805, και αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής:

Σε μια (1) τοπική εφημερίδα (ο Ημερήσιος Δημότης)  και σε μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (ο Παλμός της Γλυφάδας), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 114 Τ.Κ. 16342) από την κα. Βλαχάκη Αικατερίνη στα τηλέφωνα 210 9901714, 210 9970000.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης                                                                                                                                  

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                            

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x