Ανάρτηση διακήρυξης, ΕΕΕΣ, μελέτης και περίληψης, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1, Α.Μ.: 21/2021.

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1, Α.Μ.: 21/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, ανά τμήμα ειδών του διαγωνισμού, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη του τμήματος (ο χαμηλότερος λόγος σύγκρισης λ της προσφοράς του τμήματος συμμετοχής), βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος στα αντίστοιχα άρθρα της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της ανωτέρω μελέτης.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των «δύο  εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δεκατριών ευρώ και είκοσι λεπτών» #2.662.813,20€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ποσού #515.383,20€#, (εκτιμώμενης αξίας  #2.147.430,00€# χωρίς Φ.Π.Α.), που αναλύεται ως εξής:

  • στο ποσό των #1.225.343,20 €# για την: «Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής, βιοδιασπώμενες σακούλες, συστήματα Γωνιών ανακύκλωσης και εκσυγχρονισμός ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης», Υποέργο 1Α, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 62.7135.0001 του Προϋπολογισμού, το οικονομικό έτος 2023.
  • στο ποσό των #1.437.470,00€# για την: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για “Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και εκσυγχρονισμός ΣΜΑ”», Υποέργο 1Β, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 62.7132.0002 του Προϋπολογισμού, το οικονομικό έτος 2023.

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ04) με τίτλο: ‘’Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων’’, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Α.Π.11715/2021/29-06-2022 Απόφαση ένταξης του έργου, με ΑΔΑ:ΨΦΜ846ΜΤΛ6-ΒΤΝ και την 339/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με Α.Δ.Α.: 6ΟΛΚΩΡΥ-ΝΔΗ, που αφορά στην αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης από το Τ.Π.Δ.

Οι παραδόσεις των συμβατικών ειδών θα πραγματοποιηθούν όπως ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές (Υποέργο 1Α) και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές (Υποέργο 1Β) της Α.Μ.: 21/2021, δηλαδή σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση των συμβατικών ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή, στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηλιούπολης.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27 / 1 / 2023 και ώρα 13:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την ΤΕΤΑΡΤΗ  1 / 2 / 2023 και ώρα 11:00 και Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος προμηθευτής ανά τμήμα με εξαίρεση τα τμήματα 7 και 8, που θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος προμηθευτής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή όσα τμήματα επιθυμούν να συμμετάσχουν (αλλά για όλα τα είδη του τμήματος συμμετοχής).

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ανά τμήμα ειδών του διαγωνισμού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 21/2021 Μελέτη.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποστάλθηκε με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις 13 / 12  / 2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς: 179611 (αφορά στο TMHMA 1), 179613 (αφορά στο TMHMA 2), 179616 (αφορά στο TMHMA 3), 179617 (αφορά στο TMHMA 4), 179620 (αφορά στο TMHMA 5), 179621 (αφορά στο TMHMA 6), 179622 (αφορά στο TMHMA 7), 179623 (αφορά στο TMHMA 8) και 179625 (αφορά στο TMHMA 9).

Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής:

Σε μια (1) τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ο Ημερήσιος Δημότης) και σε μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (ο Παλμός της Γλυφάδας).

Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 114 Τ.Κ. 16342), από τον κ. Λαλλά Αθανάσιο στο τηλέφωνο 210 9970082.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

                                                                                                                                     

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                            

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x