Πρόσκληση για την πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ηλιούπολης

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄/2006) όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 707/Β΄/24-4-2015) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. Την υπ’ αριθμ. 21088/24-02-2016 (ΦΕΚ 721 Β΄/17-3-2016) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Οικονομικών για «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο δήμο Ηλιούπολης»
 7. Την υπ’ αριθμ. 273/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Ηλιούπολης».
 8. Την υπ’ αριθμ. 73/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «περί τροποποίησης όρων για την πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Ηλιούπολης».
 9. Το υπ. αρ. οικ. 619/10-1-2023 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης μισθοδοσίας για το τρέχον έτος (από 1/2/2023 έως 31/12/2023), υπάρχει πίστωση 13.200,00 ευρώ στον Κ.Α.: 10.6041.0003 με τίτλο: «Τακτικές Αποδοχές, αποζημίωση πρακτικής άσκησης ασκούμενων Δικηγόρων». Επίσης σημειώνεται ότι ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό έτους 2024 του Δήμου Ηλιούπολης.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους υποψήφιους/ιες δικηγόρους, συνολικά δύο (2) άτομα, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής του άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, να υποβάλλουν τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (Παράρτημα Α΄) καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα,  εντός 10 ημερών, δηλ από 13/1/2023 έως 22/1/2023, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στο e-mail: m.frisira@ilioupoli.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:  08:00 π.μ. με 14:00 μ.μ. όπου στη συνέχεια θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στον/στην υποψήφιο/α ο αριθμός πρωτοκόλλου ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις παραπάνω εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Το χρονικό διάστημα της άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή από 1/2/2023 έως 31/1/2024.

 • Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης του ελέγχου του παρουσιολογίου τους θα είναι ο εκάστοτε «Προϊστάμενος» της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης.
 • Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου δικηγόρου θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας.

 

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Κατά την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ιες δικηγόροι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία δηλώνουν:

 

1)στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας,

2)αριθμό μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι θα δηλώσουν επιπλέον ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους,

3)ότι καθ’ όλη τη διάρκεια τη διάρκεια της δωδεκάμηνης άσκησής τους διατηρούν την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ασκούμενου δικηγόρου καθώς και αντίγραφα τίτλων σπουδών μαζί με αναλυτική βαθμολογία.

 

Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται κατόπιν συνέντευξης από Επιτροπή που θα συσταθεί για την επιλογή των υποψηφίων, συνεκτιμώντας το βιογραφικό σημείωμα.

 

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού – Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  (Αρμόδια για πληροφορίες: Β. Ράπτη 210 9970058).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο  Δήμαρχος

Γεώργιος  Χατζηδάκης                                                                                             

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x