Δωρεάν μαθήματα μπουζουκιού, τζουρά και μπαγλαμά

Αν αγαπάτε τη μουσική και επιθυμείτε να μάθετε παραδοσιακά μουσικά όργανα, ο Δήμος Ηλιούπολης σας παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εκμάθησης μπουζουκιού, τζουρά και μπαγλαμά. Ύστερα από δύο περίπου χρόνια λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Δήμος Ηλιούπολης θα υλοποιήσει και φέτος το πρόγραμμα δωρεάν παράδοσης μαθημάτων, αξιοποιώντας την ανιδιοτελή και πολύτιμη προσφορά του εθελοντή καθηγητή έγχορδων οργάνων […]

Πρόσκληση για την πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ηλιούπολης

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄/2006) όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύουν. Τις διατάξεις […]