Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.,

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με την δια περιφοράς διαδικασία, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέμα:  Έγκριση απαιτούμενης εξειδίκευσης πίστωσης […]