Γνωστοποίηση Δημάρχου για την πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη                   Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007«Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 όπως ισχύει. Το γεγονός […]