«Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ στο πλαίσιο της πράξης ‘Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ’» ΑΜ 4/2023

          ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 116/ 23 A.O.E. (ΑΔΑ: ΨΥΡΦΩΡΥ-Ψ2Σ) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 199665 Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «« Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ στο πλαίσιο της Πράξης “ Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ”» Α.Μ. 4/2023, CPVS [45454100-5], […]