«Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ στο πλαίσιο της πράξης ‘Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ’» ΑΜ 4/2023

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 116/ 23 A.O.E. (ΑΔΑ: ΨΥΡΦΩΡΥ-Ψ2Σ)

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 199665

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «« Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ στο πλαίσιο της Πράξης “ Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ”» Α.Μ. 4/2023, CPVS [45454100-5], συνολικού προϋπολογισμού 221.568,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/06/2023 και ώρα 14:00.μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 02/06/2023 και ώρα 10:00 π.μ. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης. Κριτήριο επιλογής στην καταλληλόλητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται βεβαίωση ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 3.573,68 € (τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών) με ισχύ δέκα τεσσάρων (14) μηνών.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι δεκατρείς (13) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με τη 178/22 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση –NextGeneration EU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16780/Άξονας 2.2) η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7331.0030 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με το ποσό των 221.568,00€. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr  και στον ειδικό δημόσια  προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 23/05/2023, η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως 26/5/2023. Πληροφορίες Βασιλική Κουβελιώτη τηλ. 210-9970084.

Το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΜ 4_23_

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜ 4_23_

Ηλιούπολη  10/05/2023

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x