Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Μαϊου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαϊου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 το μεσημέρι, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ» (Σοφ. Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα: 

1. Εξέταση αιτημάτων απαλλαγής από διοικητικά πρόστιμα 

2. Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή δαπανών – προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα μεταφόρτωσης 

3. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή εξόδων «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων- διόδια 

4. Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής για την «καταβολή τελών επιθεώρηση καταλληλότητας ΚΤΕΟ Οχημάτων 

5. Παράταση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

6. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού ενταλμάτων προπληρωμής 

7. Έγκριση απολογισμού Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Απριλίου 2023 

8. Eξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού 

9. Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δικαστικού επιμελητή 

10. Εξωδικαστικός συμβιβασμός με εταιρεία “ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ” 

11. Έγκριση απαιτούμενης εξειδίκευσης πίστωσης για τη «Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης ψυχαγωγικού περιεχομένου» (Α.Μ.8/2023) 

12. Παροχή εξουσιοδότησης σε υπαλλήλους του Τμήματος Διαχ/σης, Συντ. & Επισκ. Οχημάτων 

13. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου εκτέλεσης, καθώς και έγκριση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού βάσει του Ν.4412/16, για την υπηρεσία με τίτλο «Ανάδειξη γλυπτών, φωτισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου υπαίθριων αγαλμάτων του Δήμου Ηλιούπολης» 

14. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Ανάδειξη γλυπτών, φωτισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου υπαίθριων αγαλμάτων του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.60/2021) 

15. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών και ελέγχου-αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για την «Ασφάλιση, κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου (Α.Μ.1/2023) 

16. Έγκριση Πρακτικου αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.24/2022) 

17. Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης – Τμήμα 1- Κάδοι Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων . 

18. Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης» – Τμήμα 2 – Βιοδιασπώμενες Σακούλες. 

19. Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης» – Τμήμα 4 ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ. 

20. Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης» – ΤΜΗΜΑ 5 : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Ειδικό Α/Φ Τύπου “Πρέσα”, χωρητικότητας 14m3. 

21. Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης» – ΤΜΗΜΑ 6: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Α/Φ Τύπου “Πρέσα”, χωρητικότητας 12m3 με υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό (γάντζο) . 

22. Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης» – ΤΜΗΜΑ 7 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 

23. Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης» – Τμήμα 9: ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΟΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ . 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Λόγω μηχανικής βλάβης του λεωφορείου της Δημοτικής Συγκοινωνίας, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια της φοιτητικής γραμμής με προορισμό Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη από την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x