Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2023” ΑΜ 5/2023

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2023» Α.Μ. 5/2023, CPV: 45000000-7, συνολικού προϋπολογισμού 275.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/06/2023 και ώρα 14:00.μ.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20/06/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης. Κριτήριο επιλογής στην καταλληλόλητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται βεβαίωση ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 4.435,48 € (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) με ισχύ 330 ημερών.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι δέκα (10) μήνες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την 178/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.7331.0006 για τα έτη 2023 & 2024.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού.

Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr και στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 09/06/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως 13/06/2023.

Πληροφορίες: Αθανάσιος Λαλλάς | τηλ. 210-9970082.

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Γεώργιος Χατζηδάκης

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΜ 5/2023

ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΜ 5/2023

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και κατοίκους ότι προσωρινά λόγω έκτακτης βλάβης του λεωφορείου δε θα διεξάγονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Θα προκύψει νεότερη ανακοίνωση για τη διόρθωση της βλάβης αμέσως μόλις υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x