Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών – Δράσεις Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Περιήγηση στο πολιτιστικό υλικό του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: Π.28/2022

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών – Δράσεις Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Περιήγηση στο πολιτιστικό υλικό του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης».

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 263.398,39€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €326.614,00).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61.6162.0001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΩΔ. ΣΑ: Ε1551, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2022ΣΕ15510000).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών – Δράσεις Δημοσιότητας» της Πράξης : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ MΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3153/02-06-2022 (ΑΔΑ: 6Φ8Υ46ΜΤΛΡ-Β1Φ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5093611. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η υλοποίηση του Υποέργου 2 στο πλαίσιο της Πράξης : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ MΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών – Δράσεις Δημοσιότητας».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού (72262000-9)

– Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων (72314000-9)

– Υπηρεσίες Υλοποίησης Λογισμικού (72263000-6)

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης δύναται να παραταθεί, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΕΠΑνΕΚ για την χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 3/7/2023  και ώρα 11:00π.μ. 

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»,  ορίζεται η Τετάρτη 5/7/2023 και ώρα 11:00π.μ. και η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26/5/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: http://www.ilioupoli.gr/. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 185083

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με  την προσφορά  τους  εγγύηση  συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνισμού, ήτοι πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (5.267,97€).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως  αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του  ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν  από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Χατζηδάκης Γεώργιος

 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΔΩ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x