Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια αφυγραντήρων για το αρχείο της υπηρεσίας δόμησης»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια αφυγραντήρων για το αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης» Α.Μ.: 12/2023 μελέτη του Τμήματος Μελετών – Κατασκευών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 3.323,20€ συμπεριλαμβανομένου του 24% Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Δευτέρα 26/06/2023 και ώρα 11:00 π.μ., στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.
Η σχετική μελέτη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL) : www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Σημειώνουμε ότι πρέπει να προσκομίσετε επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω:
Συμπληρωμένο το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
Φάκελο τεχνικής προσφοράς με τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) του κατασκευαστή. Τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική. Επίσης θα προσκομίσει internet link όπου θα φαίνονται τα εν λόγω φυλλάδια στο site του κατασκευαστή.
Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο Γ.Ε.ΜΗ. (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της), καθώς και αποδεικτικό δραστηριότητας της επιχείρησης (π.χ. πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Επιχείρησης από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet).
Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης (π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση (όπως περιγράφεται στο άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016), στην οποία θα αναγράφεται «ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016».
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για «Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου»).
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για «Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ»).
Επίσης ότι άλλο προβλέπεται στη μελέτη Α.Μ.: 12/2023.
Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η Ανάθεση της προμήθειας.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

Δείτε αναλυτικά την Τεχνική Συγγραφή ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά την Τεχνική Έκθεση ΕΔΩ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x