«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης» Α.Μ.: 13/2023

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 170/2023 A.O.E. (ΑΔΑ: 9ΒΧ3ΩΡΥ-ΞΘΧ) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 200715 Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης» Α.Μ.: 13/2023, CPV: 45000000-7, συνολικού προϋπολογισμού 154.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με […]

Προκήρυξη Αγίας Παρασκευής 25 και 26 Ιουλίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021( ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στη εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις ». Την […]

Προκήρυξη Προφήτης Ηλίας 19 και 20 Ιουλίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021( ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στη εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις ». Την […]

Προκήρυξη Αγίας Μαρίνας 16 και 17 Ιουλίου

  Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021( ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στη εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις ». […]