Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., με τη διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα: 1. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. […]