«Ανύψωση φρεατίων σε οδούς της πόλης» Α.Μ. 1/2023

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 201/2023 A.O.E. (ΑΔΑ: ΩΧΤΥΩΡΥ-Μ9Σ)

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 202176

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανύψωση φρεατίων σε οδούς της πόλης» Α.Μ. 1/2023, CPV: 45000000-7, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/08/2023 και ώρα 14:00.μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 31/08/2023 και ώρα 10:00 π.μ. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης. Κριτήριο επιλογής στην καταλληλόλητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται βεβαίωση ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 161,29 € (εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών) με ισχύ 330 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι δέκα (10) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την 154/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ανταποδοτικά τέλη και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7333.0021 για τα έτη 2023 & 2024. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr και στον ειδικό δημόσια  προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 21/08/2023, η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως 24/08/2023. Πληροφορίες Νικόλαος Κελέσης τηλ. 210-9970087.

Ηλιούπολη 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

α/α  ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεώργιος Χατζηδάκης

 

Δείτε την Τεχνική Έκθεση ΕΔΩ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


1. Από την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 θα επαναλειτουργεί κανονικά η φοιτητική λεωφορειακή γραμμή μετά από αποκατάσταση της ηλεκτρολογικής βλάβης που είχε εντοπιστεί μετά από έλεγχο. 

2. Επαναλειτουργεί η γραμμή 3 της Δημοτικής Συγκοινωνίας μετά από τουλάχιστον 5 χρόνια

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x