«Ανύψωση φρεατίων σε οδούς της πόλης» Α.Μ. 1/2023

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 201/2023 A.O.E. (ΑΔΑ: ΩΧΤΥΩΡΥ-Μ9Σ) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 202176 Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανύψωση φρεατίων σε οδούς της πόλης» Α.Μ. 1/2023, CPV: 45000000-7, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά […]