ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤHΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ,ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ». Α.Μ.: 19/2023

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού  για το στολισμό της πόλης – τοποθέτηση ,αποξήλωση του υφιστάμενου» Α.Μ.: 19/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης, του Δήμου Ηλιούπολης συνολικού προϋπολογισμού ύψους 37.099,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Πέμπτη, 16/11/2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

Η σχετική μελέτη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL) : www.ilioupoli.gr,  στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Σημειώνουμε ότι πρέπει να προσκομίσετε επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω:

 1. Συμπληρωμένο το έντυπο του Προϋπολογισμού Προσφοράς.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι: «τηρώ τις υποχρεώσεις μου όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και δεν βρίσκομαι σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και δεν συντρέχουν οι  λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016».
 3. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ότι: «απασχολείται στην επιχείρηση μου -τουλάχιστον- ένας (1) Ηλεκτρολόγος T.E. ή Π.Ε., του οποίου το αντίγραφο πτυχίου επισυνάπτεται ως παράρτημα της Υ/Δ».
 4. Πιστοποιητικά ISO σειράς 9001 : 2015 , 45001 : 2018, 14001: 2015 & 26000 : 2010 , για το εργοστάσιο κατασκευής των προς μίσθωση ειδών.
 5. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής  στην οποία θα αναγράφεται ότι: «όλος ο προς μίσθωση εξοπλισμός, είναι σύμφωνος με τις τεχνικές  προδιαγραφές της Α.Μ.19/2023 μελέτης,  έχει δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP-44, πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, της Ε.Ε. καθώς και   διαθέτει το σήμα CE.
 6. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής  στην οποία θα αναγράφεται ότι: «τηρώ τις τεχνικές  προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις  της  Α.Μ. 19 /2023 της Διεύθυνσης Τεχνικής υπηρεσίας  – δόμησης.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:

 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ανάδοχος να αναφέρει το όνομα του παραγωγού, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να ελέγξει την εγγραφή του μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. ή να προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής του στο Ε.Μ.Π.Α., καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση (όπως περιγράφεται στο άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016), στην οποία θα αναγράφεται «ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016».
 • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για «Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου»).
 • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για «Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ»).
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  Γ.Ε.ΜΗ. (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της), καθώς και αποδεικτικό δραστηριότητας της

επιχείρησης (π.χ. πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Επιχείρησης από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet).

               Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης (π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.                      

Καθώς και ότι άλλο προβλέπεται στην Α.Μ.: 19/2023.

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η υπογραφή της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος

Χατζηδάκης Γεώργιος

Δείτε την Μελέτη Μίσθωσης Στολιδιών ΕΔΩ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και κατοίκους ότι προσωρινά λόγω έκτακτης βλάβης του λεωφορείου δε θα διεξάγονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Θα προκύψει νεότερη ανακοίνωση για τη διόρθωση της βλάβης αμέσως μόλις υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x