Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 18/ 2023

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικών και ειδών Παντοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 18/2023, του Τμήματος Προμηθειών-Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (την χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης).

Η προμήθεια αφορά στην κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ηλιούπολης για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων και έως το ποσό που ορίζει η εκάστοτε σύμβαση, ή μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη.

Η συνολική αξία της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των «πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών #572.557,67€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ποσού #65.866,39€# και του Φ.Π.Α. 24% ποσού #5,18€# (εκτιμώμενης αξίας #506.686,10# χωρίς τον Φ.Π.Α.),  θα βαρύνει δε τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2024 και 2025 του Δήμου.

Χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους και ανταποδοτικά του Δήμου.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ΤΡΙΤΗ 19/12/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της με Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 18/2023 Μελέτης, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη της κάθε ομάδας, θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς, που αφορά την ομάδα αυτή. Τυχόν υπέρβαση των επιμέρους τιμών κατ’ άρθρο, δεν επιτρέπεται και θα επιφέρει απόρριψη της προσφοράς.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό τοις εκατό δύο (2%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α., της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη και στην με Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 18/2023 Μελέτη.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποστάλθηκε με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις               10/11/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία λαμβάνει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 258134 και αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής:

σε μια (1) τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ο Ημερήσιος Δημότης) και σε μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (ο Παλμός της Γλυφάδας).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης, η Διακήρυξη και τα παραρτήματά της θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL):   www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών-Αποθηκών του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 114 Τ.Κ. 16342) από την κα Καρατζίκα Αγγελική στο τηλέφωνο 210 9970069.

     

                                                                                                           Ο Δήμαρχος

           

                                                                                                    Γεώργιος Χατζηδάκης

 

Δείτε αναλυτικά τη Διακήρυξη ΕΔΩ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


1. Από την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 θα επαναλειτουργεί κανονικά η φοιτητική λεωφορειακή γραμμή μετά από αποκατάσταση της ηλεκτρολογικής βλάβης που είχε εντοπιστεί μετά από έλεγχο. 

2. Επαναλειτουργεί η γραμμή 3 της Δημοτικής Συγκοινωνίας μετά από τουλάχιστον 5 χρόνια

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x