Γνωστοποίηση Δημάρχου για την Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με αρ. πρωτ. 4000/09-02-2024

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

Έχοντας υπόψη                  

  • Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί  αρμοδιοτήτων του Δημάρχου όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007 και του  άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 όπως ισχύει.
  • Την παρ.3 του  άρθρου 30 του Ν.5056/2023 όπως ισχύει.
  • Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ηλιούπολης με αριθμ. 707 Β΄/2015 ΦΕΚ όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και το γεγονός ότι οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.31/36567/10.05.2019.
  • Την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και συμβουλών στον Δήμαρχο.                                                                                                                                                                                                                                      

Καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση, για την πλήρωση της ακόλουθης θέσης:

Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου ο/η οποίος/α  θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά και θα επικουρεί τον Δήμαρχο με την παροχή συμβουλών Υποστήριξης Επικοινωνίας, παρέχοντας υπηρεσίες ειδικότερα στον επιστημονικό σχεδιασμό, συντονισμό και εκτέλεση στρατηγικών προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής πολιτικής σε θέματα που αφορούν την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και την ενημέρωση των πολιτών για τη δραστηριοποίησή τους στην προώθηση των τοπικών συμφερόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα – δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
  2. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), ή ισότιμο τίτλο τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας 
  3. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) για τα οποία απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα παραπάνω κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. 
  4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα με σαφή αναφορά σε επαγγελματική εμπειρία συναφή με την απαιτούμενη εξειδίκευση, συνοδευόμενο από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο της θέσης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. 

 

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου να επιλέξει, εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, τον κατά την απόλυτη κρίση του, κατάλληλο υποψήφιο/α, ενόψει της ιδιαίτερης εμπιστευτικής φύσης της σχέσης που συνδέει το Δήμαρχο με τον/την Ειδικό Συνεργάτη. Ο/Η Ειδικός Σύμβουλος θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την θητεία της Δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει. O/H ανωτέρω θα υπάγεται ιεραρχικά στο Δήμαρχο και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση για την διατήρησή του. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης στον τύπο, στο Τμήμα Διοίκησης-Διεκπεραίωσης-Διαφάνειας (Τμήμα Πρωτοκόλλου) του Δήμου Ηλιούπολης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή: Λογοθέτης Γεώργιος, Τμήμα Προσωπικού- Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού  τηλ.:2109970057) 

                                                                     

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                         ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δείτε ολόκληρη την Γνωστοποίηση ΕΔΩ

                                                                         

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x