Γνωστοποίηση Δημάρχου για την Πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη με αρ. πρωτ. 4003/09-02-2024

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   Έχοντας υπόψη                   Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί  αρμοδιοτήτων του Δημάρχου όπως ισχύει. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007 και του  άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) […]

Γνωστοποίηση Δημάρχου για την Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με αρ. πρωτ. 3998/09-02-2024

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   Έχοντας υπόψη                   Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί  αρμοδιοτήτων του Δημάρχου όπως ισχύει. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007 και του  άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) […]

Γνωστοποίηση Δημάρχου για την Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με αρ. πρωτ. 4000/09-02-2024

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   Έχοντας υπόψη                   Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί  αρμοδιοτήτων του Δημάρχου όπως ισχύει. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007 και του  άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) […]

Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής (πορτρέτων Φαγιούμ)- Αγιογραφίας

 «Φαγιούμ Νεκρικές Προσωπογραφίες της Αιγύπτου»  του Καλλιτέχνη κ. Ανδρέα Τσίλιου, που θα διεξαχθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Ηλιούπολης (Λεωφόρο Ειρήνης 14-16 και Αλκιβιάδου στην πλατεία Φλέμινγκ) από την Παρασκευή 16 έως την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.  Λίγα λόγια για την Έκθεση: Τα πορτρέτα της περιοχής Φαγιούμ ήρθαν στο φως αλλά και στα μάτια ερευνητών […]