Γνωστοποίηση Δημάρχου για την Πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη με αρ. πρωτ. 4003/09-02-2024

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

Έχοντας υπόψη                  

 • Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί  αρμοδιοτήτων του Δημάρχου όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007 και του  άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 όπως ισχύει.
 • Την παρ.3 του  άρθρου 30 του Ν.5056/2023 όπως ισχύει.
 • Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ηλιούπολης με αριθμ. 707 Β΄/2015 ΦΕΚ όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και το γεγονός ότι οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.31/36567/10.05.2019.
 • Την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και συμβουλών στον Δήμαρχο                                       

 

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση της ακόλουθης θέσης:

Μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εφαρμογής της νομοθεσίας, ο οποίος/α θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά σε θέματα αρμοδιοτήτων του.

      Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα -δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
 2. Αντίγραφο Πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένο.
 3. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.
 4. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 5. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) για τα οποία απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα παραπάνω κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. 
 6. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα με σαφή αναφορά σε επαγγελματική εμπειρία συναφή με την απαιτούμενη εξειδίκευση, συνοδευόμενο από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο της θέσης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. 

 

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου να επιλέξει, εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, τον κατά την απόλυτη κρίση του, κατάλληλο υποψήφιο/α, ενόψει της ιδιαίτερης εμπιστευτικής φύσης της σχέσης που συνδέει το Δήμαρχο με τον/την Επιστημονικό Συνεργάτη. Ο/Η Επιστημονικός Συνεργάτης θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την θητεία της Δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει. O/H ανωτέρω θα υπάγεται ιεραρχικά στο Δήμαρχο και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση για την διατήρησή του. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης στον τύπο, στο Τμήμα Διοίκησης-Διεκπεραίωσης-Διαφάνειας (Τμήμα Πρωτοκόλλου) του Δήμου Ηλιούπολης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή: Λογοθέτης Γεώργιος, Τμήμα Προσωπικού- Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού  τηλ.:2109970057) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δείτε την Γνωστοποίηση ΕΔΩ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x