Περίληψης διακήρυξης για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Ηλιούπολης

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης 

 

Προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης  συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου  Ηλιούπολης, με εταιρεία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο  μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε.  

Η δημοπρασία διέπεται από τους όρους και περιορισμούς  

του Ν. 3852/2010, άρθρο 72 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής, τις  διατάξεις του άρθρου 199 του Ν.3643/2006 ‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων’’, το Π.Δ. 116/04 άρθρο 9 (ΦΕΚ 81/Α) περί Μέτρων, όρων και  προγράμματος για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου  ζωής τους την απόφαση υπ’ αριθμ. 105136/2004 Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 907/Β), περί  σύστασης της Ε.Δ.Ο.Ε. και ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ Εναλλακτικής  Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος με απόφαση του οργανισμού περιβάλλοντος του  Υ.Π.Ε.Κ.Α, ΑΔΑ : ΒΕΖΛ46Ψ8ΟΖ-4ΗΙ, τις διατάξεις του ν. 4257/14 άρθρο 64 παρ. α  (ΦΕΚ 93/Α), περί επειγουσών ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών , το  Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α 77/30-3-81) περί του καθορισμού των οργάνων, της  διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση  πραγμάτων των δήμων καθώς την υπ΄ αριθμ. 56/2024 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΗΨΡΩΡΥ-8Κ6) περί εγκρίσεως διενέργειας δημοπρασίας για τη  περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και βάσει των παρακάτω όρων και  υποχρεώσεων της 108/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΧΡ9ΩΡΥ-ΓΔ8). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης από το  Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στον 1οόροφο του Δημαρχείου Ηλιούπολης, κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:30π.μ. έως 13:00μ.μ.) από τους κ.κ. Γκέκα Αθαν. &  Λαγκαδινού Αφρ. 210.99.70.140, email: esoda@ilioupoli.gr. Αντίγραφο της  διακήρυξης αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από  αίτημα τους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/03/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  π.μ. έως 10:30π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου από  την αρμόδια επιτροπή. 

 Η ανωτέρω δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον πλειοδότη. 

 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης 

 Ψυρρόπουλος Ευστάθιος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 η Δημοτική Συγκοινωνία και η Φοιτητική Λεωφορειακή γραμμή του Πανεπιστημίου επαναλειτουργούν κανονικά μετά τη λήξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που είχε προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x