Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο της λειτουργίας της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ).

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

ΣΧΕΤ 1. Η υπ. αριθ. ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 4420) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ασφάλειας Φραγμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 71934/7-3-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 1863) και ισχύει. Η υπ. αριθ. 88161/ΔΑΦ/05-04-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(ΑΔΑ:ΨΦΝ8465ΧΘΞ-Ω61), με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της ΔΑΦ.

Η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (Δ.Α.Φ.), στο πλαίσιο της λειτουργίας της (2η σχετική απόφαση), έχει ως αντικείμενο τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων (Κ.Α.Φ.) (1η σχετική απόφαση) από τον εκάστοτε Κύριο του Έργου, καθώς και τη μέριμνα για τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν στην ασφάλεια των Φραγμάτων που υπάγονται στον Κ.Α.Φ., βάσει του άρθρου 2 «Πεδίο Εφαρμογής».

Ειδικότερα, στο άρθρο 24 του Κ.Α.Φ. προβλέπεται ότι, με Απόφαση της ΔΑΦ συγκροτείται Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ), που αποτελεί τον επιστημονικό και Τεχνικό Σύμβουλό της.

Η ΟΕΦ απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία και ειδικές γνώσεις σε θέματα φραγμάτων, όπως προκύπτει από το βιογραφικό τους και η θητεία της ορίζεται πενταετής.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που η ειδίκευση τους εμπίπτει στις ειδικότητες της παρ.1 του άρθρου 24 του Κ.Α.Φ., να υποβάλλουν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τη Δ.Α.Φ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο «daf@ggde,gr», το αργότερο μέχρι και 27-05-2024.

Η πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από:

1. Συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση, με δικαίωμα συμμετοχής σε μία κατηγορία.

2. Συμπληρωμένο Πίνακα Εμπειρίας, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα, αποκλειστικά για θέματα μελέτης, κατασκευής και/ή λειτουργίας Φραγμάτων και

3. Βιογραφικό Σημείωμα

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα ανωτέρω συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου.

Τονίζεται ότι η υποβαλλόμενη αίτηση και ο επισυναπτόμενος Πίνακας Εμπειρίας επέχουν θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης.

Η ΔΑΦ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των δηλωθέντων και να ζητήσει
συμπληρωματικά – επεξηγηματικά στοιχεία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

(α). Υπόδειγμα Αίτησης για υποβολή
υποψηφιότητας για ΟΕΦ

(β). Υπόδειγμα Πίνακα Εργασιακής Εμπειρίας σχετικής με Φράγματα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΔΑΦ
3. Τμήμα Γ
4. Διευθύντρια, Γ. Καστραντά

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

Αντώνιος Κοτσώνης
Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

Πρόεδρος ΔΑΦ

Ανακαλύψτε την Πρόσκληση ΕΔΩ

Ανακαλύψτε την Γνωστοποίηση Πρόσκλησης σε Υπουργεία, Πανεπιστήμια, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ ΕΔΩ

Ανακαλύψτε την Αίτηση για Υποβολή Υποψηφιότητας για ΟΕΦ ΕΔΩ

Ανακαλύψτε τον Πίνακα Εργασιακής Εμπειρίας σχετικής με Φράγματα ΕΔΩ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x