ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Απόφαση

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2  του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία Αντιδημάρχων.
 4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23, όπως ισχύει.
 5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
 6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023 περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 8 Αντιδήμαρχοι και 3 άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 8.  Το υπ’ αριθμ. οικ. 35531/17-12-2023 πρακτικό Ορκωμοσίας των  εκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 707/Β΄/24-4-2015) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 10. Τις υπ. αρ.10/οικ.81/02-01-2024 & 308/οικ. 2298/25-01-2024 Αποφάσεις Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
 11. Την με αριθμ. πρωτ.: ΕΜΠ 157/30-04-2024 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ποιότητας Ζωής και Διαχείρισης Απορριμμάτων, κου Καραβαγγέλη Νικολάου του Αθανασίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αποδέχεται την παραίτηση του κου Καραβαγγέλη Νικολάου του Αθανασίου,  (άμισθου) Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ποιότητας Ζωής και Διαχείρισης Απορριμμάτων και οι αρμοδιότητες που απορρέουν από την ιδιότητά του αυτή, θα ασκούνται  από τον Δήμαρχο.                                                                                     

Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης. 

                                                                                          

 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                            ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

Ανακάλυψε ολόκληρη την Απόφαση ΕΔΩ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x