έσοδα

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Ποιος νόμος επιβάλλει την καταβολή του Τ.Α.Π;
Η καταβολή του Τ.Α.Π επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 17 του Ν.2130/93.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ


Όλα τα παρακάτω σε φωτοτυπίες και μένουν στην υπηρεσία:


Α-ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ (νέα οικοδομή)
1. Αίτηση ιδιοκτήτη
2. Άδεια Οικοδομής
3. Αρ. παροχής εργοταξιακού (σας τον δίνει η ΔΕΔΗΕΕ)
4. Συμβόλαιο οικοπέδου (για έλεγχο πληρωμής ΤΑΠ οικοπέδου)
5. *Πίνακας χιλιοστών ή αναλογισμού
6. *Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας

*Τα 4 και 5 μπορείτε να τα προσκομίσετε και αργότερα .

 

Β-ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Ι) ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ (για νεόδμητα ακίνητα, δηλ. με άδεια οικοδομής τελευταίας 7ετίας)


1. Αίτηση ιδιοκτήτη
2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
3. Αρ. παροχής (σας τον δίνει η ΔΕΔΗΕΕ)
4. Άδεια οικοδομής (εφόσον δεν έχει προσκομιστεί)
5. Βεβαίωση περαίωσης ή τυχόν τακτοποιήσεις με τους νόμους περί μη ημιυπαίθριων αυθαιρέτων κ.τ.λ.


ΙΙ) ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ (για παλαιές οικοδομές ,ημιτελείς)


1. Αίτηση ιδιοκτήτη
2. Ε9 ιδιοκτήτη ( όπου δηλώνεται το ακίνητο ως ημιτελές ή μη ηλεκτροδοτούμενο)
3. Αρ. παροχής (σας τον δίνει η ΔΕΔΗΕΕ)
4. Βεβαίωση περαίωσης ή τυχόν τακτοποιήσεις με τους νόμους περί μη ημιυπαίθριων αυθαιρέτων κ.τ.λ.
Εφόσον είχατε δηλώσει το ημιτελές ή μη ηλεκτροδοτούμενο στο Δήμο μας και πληρώνατε ΤΑΠ κάθε χρόνο με ειδοποίηση δεν χρεώνεστε αναδρομικά.

ΙΙΙ) ΕΠΑΝΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (που έχει δηλωθεί ήδη ως κομμένη παροχή στο Δήμο μας και έχει ενταχθεί στο ν.3345/2005 και πληρώνει ΤΑΠ από τον κατάλογο του Δήμου μας.)


1. Αίτηση ιδιοκτήτη
2. Έγγραφο από ΔΕΔΗΕΕ επανηλεκτροδότησης.
3. Ε9 με σωστά τετραγωνικά μέτρα εφόσον τα ήδη δηλωμένα στο Δήμο μας έχουν αλλάξει για κάποιο λόγο (πχ. τακτοποίηση ημιυπαιθρίου, σ’ αυτήν την περίπτωση προσκομίζετε και τα έγγραφα τακτοποίησης του ημιυπαιθρίου)

 

Γ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ


1. Αίτηση
2. Αρ. παροχής (συνήθως είναι ο ίδιος αριθμός παροχής με το εργοταξιακό, στα νεόδμητα. Εάν δεν υπάρχει εργοταξιακό, τότε κάνετε αίτηση στη ΔΕΔΗΕΕ και σας δίνει τον αριθμό παροχής).
3. Βεβαίωση από Μηχανικό ( με σφραγίδα και υπογραφή ) για το σύνολο των τμ των κοινόχρηστων χώρων .(Ειδικό έντυπο προς συμπλήρωση υπάρχει και στην Υπηρεσία μας εφόσον το επιθυμείτε).Εφόσον η κοινόχρηστη αφορά νεόδμητη οικοδομή και έχετε προσκομίσει πίνακα χιλιοστών όπου αναγράφονται τα m2 των κοινόχρηστων χώρων ΔΕΝ χρειάζεται η συγκεκριμένη Βεβαίωση του μηχανικού.
4. Βεβαίωση εσοχής κάδου (προσκομίζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για τις νεόδμητες οικοδομές πριν τη μετατροπή του εργοταξιακού σε κοινόχρηστο μετά από αίτηση που κάνετε στο Δήμο προς την υπηρεσία Καθαριότητας και η οποία έρχεται στο χώρο σας για αυτοψία).


Δ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Αίτηση
2. Αρ. νέας παροχής (σας τον δίνει η ΔΕΔΗΕΕ)
3. Τον τελευταίο ( ημερολογιακά) λογαριασμό ρεύματος της εν ενεργείας παροχής (που διαχωρίζεται) και τις δύο όψεις καθώς και την εξοφλητική του απόδειξη.
4. Βεβαίωση από Μηχανικό (με υπογραφή και σφραγίδα) ή Βεβαίωση περαίωσης διαμερισμάτωσης (εφόσον υπάρχει) ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να ορίζει τα m2 των διαχωρισθέντων χώρων καθώς και τα συνολικά m2 όταν ήταν ενιαίος.
5. Θα πρέπει να γνωρίζετε η κάθε παροχή για ποιο ακίνητο θα είναι.
6. Όταν πρόκειται για διαφορετικές ιδιοκτησίες τότε προσέρχονται όλοι οι ιδιοκτήτες ή εξουσιοδοτούν κάποιο αντιπρόσωπο.

 

E- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (Ή /ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ) ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Αίτηση
2. Τελευταίους (ημερολογιακά) λογαριασμούς ρεύματος των παροχών (που αιτήστε την ενοποίηση και την κατάργηση) και τις δύο όψεις καθώς και τις εξοφλητικές τους αποδείξεις.
3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας/-ιών που περιγράφονται τα m2 των ακινήτων που ενοποιούνται. Εναλλακτικά εάν δεν περιγράφονται τα m2 στο συμβόλαιο, τότε προσκομίζετε Ε9 του/των ιδιοκτήτη/ών του τρέχοντος έτους.
4. Θα πρέπει να γνωρίζετε ποια παροχή ενοποιείται και ποια καταργείται.
5. Όταν πρόκειται για διαφορετικές ιδιοκτησίες τότε προσέρχονται όλοι οι ιδιοκτήτες ή εξουσιοδοτούν κάποιο αντιπρόσωπο. Επίσης για την παροχή που καταργείται απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι συναινεί στην κατάργηση.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΠ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Α-ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ακίνητα ( με ενεργή παροχή )
Όλα τα παρακάτω σε φωτοτυπίες και μένουν στην υπηρεσία:


1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας/-ιών που περιγράφει τα m2 του ακινήτου , αποθηκών , θέσεων στάθμευσης κλπ. Εναλλακτικά εάν δεν περιγράφονται τα m2 στο συμβόλαιο, τότε προσκομίζετε Ε9 του ιδιοκτήτη του τρέχοντος έτους.
2. Τον τελευταίο ( ημερολογιακά) λογαριασμό ρεύματος και τις δύο όψεις καθώς και την εξοφλητική του απόδειξη.
3. Βεβαιώσεις περαίωσης για επιπλέον τακτοποιήσεις χώρων και m2 με τους νόμους των αυθαιρέτων (ν.3375/2009, 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017 κτλ). ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ.
4. Απαιτείται εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης/-ες.
5. Αίτηση σχετική που παίρνετε από την Υπηρεσία μας.


Β-ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (λόγω διακοπή ηλεκτροδότησης)


1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας/-ιών που περιγράφει τα m2 του ακινήτου , αποθηκών , θέσεων στάθμευσης κλπ. Εναλλακτικά εάν δεν περιγράφονται τα m2 στο συμβόλαιο τότε προσκομίζετε Ε9 του ιδιοκτήτη του τρέχοντος έτους.
2.Έγγραφο από ΔΕΔΗΕΕ Αργυρούπολης (Πάροδος Λ. Βουλ/νης 577, Αργυρούπολη) από πότε είναι η διακοπή και πόσα τετραγωνικά μέτρα χρέωνε σε ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ (εναλλακτικά για τα τετραγωνικά μέτρα μπορείτε να προσκομίσετε παλαιό λογαριασμό ρεύματος και τις δύο όψεις) .
3. Βεβαιώσεις περαίωσης για επιπλέον τακτοποιήσεις χώρων και m2 με τους νόμους των αυθαιρέτων (ν.3375/2009, 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017 κτλ). ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ.
4. Απαιτείται εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης/-ες .
5. Αίτηση σχετική που παίρνετε από την Υπηρεσία μας.
6.Αίτηση ένταξης ν.3345/2005 για κομμένες παροχές (εφόσον δεν το είχατε ήδη δηλώσει στο Δήμο μας).


Γ-ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ


1.Συμβόλαιο ιδιοκτησίας που περιγράφει τα m2 του ακινήτου, αποθηκών , θέσεων στάθμευσης κλπ.
2.Ε9 τρέχοντος έτους που δηλώνει την ημιτελή κατάσταση (99) ή το ότι είναι μη ηλεκτροδοτούμενο.
3. Βεβαιώσεις περαίωσης για επιπλέον τακτοποιήσεις χώρων και m2 με τους νόμους των αυθαιρέτων (ν.3375/2009, 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017 κτλ). ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ.
4.Απαιτείται εξουσιοδότηση η πληρεξούσιο σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης/-ες.
5. Αίτηση σχετική που παίρνετε από την Υπηρεσία μας.


ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας που περιγράφει το οικόπεδο και την επιφάνειά του.
2. Απαιτείται εξουσιοδότηση η πληρεξούσιο σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης/-ες.
3. Αίτηση σχετική που παίρνετε από την Υπηρεσία μας.
(Για την έκδοση ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ η αίτηση που υποβάλλεται με τα δικαιολογητικά μεταβιβάζεται για υπογραφή και έγκριση στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας).


ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΠ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1.Συμβόλαιο ιδιοκτησίας που περιγράφει το δικαίωμα υψούν σε m2 ή ως μελλοντικό κι αβέβαιο, εναλλακτικά, βεβαίωση από μηχανικό για τα m2 του υπολοίπου δόμησης (εφόσον υπάρχουν) ή ότι είναι μελλοντικό κι αβέβαιο.
2.Απαιτείται εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος ο ιδιόκτητης/-ες.
3. Αίτηση σχετική που παίρνετε από την Υπηρεσία μας.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ Ν.3345/2005


1. Αίτηση ιδιοκτήτη για ένταξη στον ν.3345/2005 ΓΙΑ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ& Υπεύθυνη Δήλωση (τα παίρνετε από την Υπηρεσία μας).
2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας/-ιών που περιγράφει τα m2 του ακινήτου, αποθηκών , θέσεων στάθμευσης κλπ. Εναλλακτικά εάν δεν περιγράφονται τα m2 στο συμβόλαιο τότε προσκομίζετε Ε9 του ιδιοκτήτη του τρέχοντος έτους.
3. Έγγραφο από ΔΕΔΗΕΕ Αργυρούπολης (Πάροδος Λ. Βουλ/νης 577,Αργυρούπολη) από πότε είναι η διακοπή και
πόσα τετραγωνικά μέτρα χρέωνε σε ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ (εναλλακτικά για τα τετραγωνικά μέτρα μπορείτε να προσκομίσετε παλαιό λογαριασμό ρεύματος και τις δύο όψεις) .
4. Βεβαιώσεις περαίωσης για επιπλέον τακτοποιήσεις χώρων και m2 με τους νόμους των αυθαιρέτων (ν.3375/2009, 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017 κτλ). ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ.
5. Απαιτείται εξουσιοδότηση η πληρεξούσιο σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης /-ες.

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ m2 ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


1. Αίτηση σχετική που παίρνετε από την Υπηρεσία μας
2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου ή Ε9 ιδιοκτήτη (εφόσον αναφέρονται σωστά τα m2 του ακινήτου).
3. Βεβαιώσεις περαίωσης για επιπλέον τακτοποιήσεις χώρων και m2 με τους νόμους των αυθαιρέτων (ν.3375/2009, 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017 κτλ). ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ.
4. Λογαριασμό ρεύματος (τον πιο πρόσφατο ημερολογιακά ) και τις δύο όψεις μαζί με την εξοφλητική του απόδειξη .
– Η διόρθωση στέλνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μας στη ΔΕΔΗΕΕ.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ Η’ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


1. Αίτηση ιδιοκτήτη/-ων σχετική που παίρνετε από την Υπηρεσία μας με στοιχεία μη ηλεκτροδοτούμενου.
2. Ε9 ιδιοκτήτη τρέχοντος έτους που δηλώνει την ημιτελή κατάσταση (99) ή το ότι είναι μη ηλεκτροδοτούμενο.
3. Βεβαιώσεις περαίωσης για επιπλέον τακτοποιήσεις χώρων και m2 με τους νόμους των αυθαιρέτων (ν.3375/2009, 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017 κτλ). ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ


1. Αίτηση ιδιοκτήτη/-ων σχετική που παίρνετε από την Υπηρεσία μας με στοιχεία οικοπέδου.
2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας που περιγράφει το οικόπεδο και την επιφάνειά του.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΝ

1. Αίτηση ιδιοκτήτη/-ων σχετική που παίρνετε από την Υπηρεσία μας με στοιχεία οικοπέδου.
2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας που περιγράφει το οικόπεδο, την επιφάνειά του και το μελλοντικό δικαίωμα υψούν σε m2 (εάν περιγράφεται μόνο σε χιλιοστά, τότε απαιτείται Βεβαίωση μηχανικού –με σφραγίδα και υπογραφή- για τα m2 που υπολείπονται να χτιστούν σε δικαίωμα υψούν).

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, 1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου, Σοφ. Βενιζέλου 112-114 & Πρωτόπαπα, Τ.Κ. 16310.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109970088, 2109970104, 2109970105  

2-1. Ποιος νόμος επιβάλλει την καταβολή του τέλους 0,5% & 5%;
Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.339/1976 σε ποσοστό 2%, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3756/30-3-2009 σε ποσοστό 0,5%. Συνεχίζει να επιβάλλεται το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων σε ποσοστό 5% (άρθρο 20 του Ν.2539/97) σε νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα.

2-2. Ποια καταστήματα υποχρεούνται στην απόδοση τέλους 0,5% ;
Τα καταστήματα που υποχρεούνται στην απόδοση τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων είναι τα καταστήματα στα οποία πωλούνται φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά κλπ., εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή σκαμπό ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος. Επιπλέον στα μπαρ, στις καντίνες, στα τμήματα super market, και όπου πωλούνται έτοιμα φαγητά.

2-3. Ποια καταστήματα υποχρεούνται στην απόδοση τέλους 5% ;
Τα καταστήματα που υποχρεούνται στην απόδοση του τέλους 5% επί των ακαθάριστων εσόδων είναι τα νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού, καταστήματα με ποτά και θέαμα (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ).

2-4. Πότε πρέπει να γίνεται η καταβολή των τελών 0,5% & 5% στον Δήμο ;
Εμπρόθεσμη είναι η καταβολή των τελών που αποδίδεται στον Δήμο, το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την λήξη προθεσμίας απόδοσης του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που γίνεται εκπρόθεσμη καταβολή των τελών επιβάλλεται πρόστιμο 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης, μη δυνάμενο να υπερβεί το 100% της οφειλής. Σχετικά με την δυνατότητα ρύθμισης εφαρμόζονται οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν ρυθμίσεις οφειλών.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Το αρμόδιο γραφείο για τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων 0,5% & 5% βρίσκεται στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, 1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου, Σοφ. Βενιζέλου 112-114 & Πρωτόπαπα, Τ.Κ. 16310.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109970108, 2109970166.

3-1. ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

1) ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
To ετήσιο τέλος ανά τ.μ. που βαρύνει τον ενδιαφερόμενο που κάνει χρήση του χώρου, καθορίζεται ως εξής:

Α ΖΩΝΗ:

1) Πλατεία Εθνικής Αντίστασης & περιμετρικά έως 100μ. (έως τις οδούς Μ. Αντύπα – Κανάρη – Λ. Σοφ. Βενιζέλου έως Πρωτόπαπα )
2) Πλατεία Ανεξαρτησίας , Πλατεία Φλέμινγκ, Πλατεία Κανάρια
η τιμή ορίζεται στα 40,00 €/τ.μ

Β ΖΩΝΗ:

1) Σε όλες τις υπόλοιπες πλατείες του Δήμου
η τιμή ορίζεται στα 20,00 €/τ.μ
Σημείωση :
Λοιπές περιπτώσεις & περιπτώσεις κυλικείων που δεν προβλέπονται, εντός των αλσυλλίων θα αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ.

Γ ΖΩΝΗ: 

1) Σε όλους τους λεωφορειόδρομους και
2) όλες τις υπόλοιπες οδούς η τιμή ορίζεται στα 15,00 €/τ.μ

Σημείωση:

  • Οι χώροι θα οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι των αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου που καταλαμβάνουν με βάση την άδεια που τους έχει δοθεί.
  • Oι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους. Το τέλος είναι ετήσιο και είναι δυνατή η καταβολή του εντός του έτους σε δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4257/2014. Καθορίζεται ότι το 30% του ετήσιου τέλους θα πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας και η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού δύναται να γίνει σε δόσεις. Ήτοι: Α΄ δόση: έως 28/2 (30% & προέγκριση άδειας) , Β΄ δόση : έως30/5 & Γ΄ δόση: έως 31/7

2) ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το μηνιαίο τέλος παραμένει στα 6,00 €/τ.μ. για κάθε περίπτωση.

3) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Στις περιπτώσεις που συνδυάζονται οι θέσεις με εκδηλώσεις του Δήμου κ.λπ., το εβδομαδιαίο τέλος καθορίζεται στα 30,00 €/τ.μ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθορίζεται εβδομαδιαίο τέλος σε 15,00 €/τ.μ. για χώρο μέχρι 2 τ.μ. και καταβάλλεται ολόκληρο ανεξάρτητα από το χρόνο που ο χώρος χρησιμοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα.

4) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΥΤ/ΤΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ κλπ
Το τέλος είναι ετήσιο και καταβάλλεται δε ολόκληρο ανεξάρτητα από το χρόνο που χρησιμοποιήθηκε ο χώρος.
• 500,00€/τεμ. για κάθε φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
• 400,00€/τεμ. για κάθε αυτόματο πωλητή & έως 1τ.μ. για κάθε σταθμαρχείο
• 1.000,00€ για κάθε ΑΤΜ Τραπεζών

5) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Το τέλος είναι ετήσιο. Εισπράττεται και αφορά την προσωρινή και όχι μόνιμη εναπόθεση εμπορευμάτων, η οποία γίνεται με τρόπο ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλεια των διερχομένων. Χορηγείται δε, κατόπιν αιτήσεώς τους και με την έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δηλαδή:

Α ΖΩΝΗ 20,00 €/τ.μ.
Β ΖΩΝΗ 20,00 €/τ.μ.
Γ ΖΩΝΗ 15,00 €/τ.μ.

Σημείωση:

1) Οι χώροι θα οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι των αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου του οποίου κάνουν χρήση.
2) Oι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο του Τρέχοντος έτους.

6) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κλπ .
Ετήσιο τέλος πινακίδων Φαρμακείων & Ιατρείων : 1,00€ /τ.μ.
Πινακίδες σημάτων εταιρείας Πρατηρίων Καυσίμων : από 1τ.μ. έως 5τ.μ.: 50,00€/τ.μ.
Βάσεις πινακίδων τιμών ή προϊόντων Πρατηρίων Καυσίμων : 20,00€ /τ.μ

7) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κλπ.
1) Ορίζεται στα 40,00 € για κάθε δημοπρασία ή άλλη διαδικασία και θα προκαταβάλλεται.
2) Για το Κλειστό Δημοτικό Θέατρο που θα παραχωρείται σε ιδιώτες για εκδηλώσεις, ορίζεται τέλος, ύψους 250 € για κάθε εκδήλωση.
(Σε περίπτωση παραχώρησης του Δημ. Θεάτρου σε ιδιώτες για θεατρικές παραστάσεις με εισιτήριο, ο Δήμος θα αμείβεται με το 10% επί των πωληθέντων εισιτηρίων και όχι λιγότερο των 250,00 €).
3) Το τέλος για τις υπόλοιπες Δημοτικές αίθουσες που θα παραχωρούνται σε ιδιώτες για εκδηλώσεις, θα ανέρχεται στα 200,00 € για κάθε εκδήλωση.
Ο χρήστης θα έχει την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας, της αποκατάστασης τυχόν φθορών και της καθαριότητας του χώρου πριν την παράδοση.

8) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ.
Τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης θα ανέρχονται σε 10 τ.μ. και θα είναι επί του πεζοδρομίου και όχι επί του οδοστρώματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου που θα τους παραχωρείται, καθώς επίσης και για την ασφάλεια των διερχομένων πεζών και οχημάτων που σταματούν, προς αποφυγή ατυχημάτων. Η άδεια εγκρίνεται από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής και η διάρκεια κατάληψης ορίζεται από τις 8/12 έως και 25/12.
Τα σημεία πώλησης παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων δένδρων, όπως ορίζονται παραπάνω, είναι αυτά με τα περισσότερα τετραγωνικά μέτρα χρήσης. Η τιμή ορίζεται στα 300,00€ συνολικά.

9) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
Το τέλος θα είναι εβδομαδιαίο και για την χορήγηση της άδειας, θα απαιτούνται τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζει ο νόμος, καθώς και η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της αστυνομικής αρχής. Η τιμή ορίζεται :
1) για μεμονωμένες εκδηλώσεις στα 180 €/ εβδομάδα.
2) για εκδηλώσεις επαγγελματικών ενώσεων, συνεταιρισμών κλπ έως 500€/εβδομάδα
3) για εκδηλώσεις, χωρίς διενέργεια δημοπρασίας, για διάστημα έως και δέκα (10) ημερών, σε συλλόγους, σωματεία, κοινωνικές οργανώσεις και νομικά πρόσωπα για τη διενέργεια πολιτιστικών, κοινωνικών, ενημερωτικών, ψυχαγωγικών, φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων το ύψος του τέλους ορίζεται στα 2,00€.

10) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ).
Η κάθε θέση που καθορίζεται σε κάθε σταθμό δεν θα ξεπερνά τα 2 τ.μ. και η άδεια θα χορηγείται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. Το τέλος που θα εισπράττεται είναι εβδομαδιαίο και καθορίζεται στα 25,00 €/τ.μ. Η λειτουργία τους καθορίζεται σε ωριαίες ζώνες για την κάθε μια.
• Α’ ωριαία ζώνη 06:00 έως 14:00
 Β’ ωριαία ζώνη 14:00 έως 22:00
Σημείωση: Οι θέσεις θα οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι των αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου που κάνουν χρήση.

11) ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
• Καθορίζεται τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για συμμετοχή στις δραστηριότητες διανομής τροφίμων χωρίς μεσάζοντες ανά συναλλασσόμενο, στα 30,00€.

• Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ευκαιριακών εκδηλώσεων σε κοινόχρηστους χώρους ή η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου που δεν προβλέπεται από τα παραπάνω, η παραχώρηση θα δίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το τέλος θα επιβάλλεται με την απόφαση του Δ.Σ. για την παραχώρηση του χώρου και τους όρους αυτής.

12) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ.
Πληροφορίες
Διεύθυνση: Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας , 1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου, Σοφ. Βενιζέλου 112-114 & Πρωτόπαπα, Τ.Κ. 16310.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109970166, 2109970140

Τιμές κατάληψης κοινοχρήστων χώρων βάσει της 289/2019 Απόφασης Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης.

• Τέλος κατάληψης σταθερής κατασκευής περιπτέρου
Η τιμή καθορίζεται στα 50,00€/ τ.μ.

Τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων
4 τ.μ. η τιμή καθορίζεται στα 25,00 €/τ.μ.
5 τ.μ. “ 35,00 €/τ.μ.
6 τ.μ. “ 50,00 €/τ.μ.
7 τ.μ. “ 70,00 €/τ.μ.
8 τ.μ. “ 80,00 €/τ.μ.
9 τ.μ. “ 100,00 €/τ.μ.
10 τ.μ. και άνω “ 110,00 €/τ.μ

Σημείωση:
1. Η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια ορίζεται στον Κανονισμό κατάληψης Κοινοχρ. Χώρων του Δήμου Ηλιούπολης, εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες του χώρου & θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δήμου.
2. Η σταθερή κατασκευή του περιπτέρου, από 1/1/2014, υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει και βαρύνει τον δικαιούχο της άδειας, σε εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ2 της παρ. ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 & του άρθρου 76 του ν.4257/2014(ΦΕΚ 93/2014 Α΄). Μέγιστο εμβαδόν κουβουκλίου είναι τα 5 τ.μ.
3. Ο συνολικός παραχωρούμενος χώρος, μαζί με το κουβούκλιο του περιπτέρου δεν θα υπερβαίνει τα 25 τ.μ. όταν τα περίπτερα βρίσκονται σε πλατείες ή πεζοδρόμια πλάτους πάνω από 4μ. και τα 20 τ.μ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή Υπηρεσιών ανεξαρτήτως αν το πλάτος πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο των 4 μ., θα τους διατίθεται χώρος 15 τ.μ.
4. Η διαπίστωση κατάληψης πέραν των παραπάνω ( κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση εμπορευμάτων, ψυγείων, σταντ κλπ ), ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου, είναι λόγος επιβολής προστίμου όπως ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου.
5. Οι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους.
6. Το ανωτέρω τέλος είναι ετήσιο και είναι δυνατή η καταβολή του εντός του έτους σε δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4257/2014.Καθορίζεται ότι το 30% του ετήσιου τέλους θα πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας και η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού δύναται να γίνει σε δόσεις. Ήτοι: Α΄ δόση: έως 28/2 (30% & προέγκριση άδειας), Β΄ δόση : έως30/5 & Γ΄ δόση: έως 31/7 .
7. Η άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου θα χορηγείται μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν οφείλει ή έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες οφειλές του ( άρθρο 285 του ν.3463/06) .
8. Για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου στις νέες θέσεις περιπτέρων που παραχωρούνται σε πολύτεκνους & ΑΜΕΑ, καθώς και εκείνων που παραχωρούνται με δημοπρασία (π.δ.270/81) σε εφαρμογή του ν.4093/12, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1080/80.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Διεύθυνση: Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας , 1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου, Σοφ. Βενιζέλου 112-114 & Πρωτόπαπα, Τ.Κ. 16310.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109970140, 2109970166.
Τιμές κατάληψης κοινοχρήστων χώρων βάσει της 288/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης.

4-1. Ποιοι είναι οι νόμοι βάσει των οποίων ρυθμίζονται τα θέματα της υπαίθριας διαφήμισης;
Η υπαίθρια διαφήμιση σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους ρυθμίζεται από τον Νόμο 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001).
Ο καθορισμός τιμών για τα τέλη διαφήμισης για το έτος 2020 καθορίζονται με την 291/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
4-2. Καθορισμός Τελών διαφήμισης.


Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται):
1. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – στέγαστρα: 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
(στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής, καπέλα περιπτέρων , στέγαστρα των τύπων Ρακέτα, Πίζα, Πύργος, Ρολόγια 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
2. Για διαφημίσεις που γίνονται σε αθλητικούς χώρους: 1,03 €/τ.μ./όψη/ εβδ.


Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή ηλεκτρικές εφημερίδες 176,08 €/τ.μ. ετησίως.
2. Για φωτεινές διαφημίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους 52,82 €/τ.μ. ετησίως.
3. Για διαφημίσεις μη φωτεινές σε στέγες ή δώματα κ.λ.π., 58,69 €/τ.μ. ετησίως.


Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για διαφημίσεις σε οχήματα, 4,84 €/τ.μ. μηνιαίως.


Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (προβολή προϊόντων συνιστούν οι εξής ενέργειες: διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα, η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων, εκδηλώσεις – εκπλήξεις (happenings) στους χώρους του καταστήματος).
Για την συγκεκριμένη κατηγορία διαφήμισης δεν απαιτείται άδεια, παρά μόνο καταβολή τέλους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σημείωση: Τα παραπάνω τέλη ισχύουν και βεβαιώνονται, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση: Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας , 1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου, Σοφ. Βενιζέλου 112-114 & Πρωτόπαπα, Τ.Κ. 16310.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109970166, 2109970140.

5-1. Πως γίνεται η εξόφληση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ που βεβαιώνονται από την Ελληνική Αστυνομία ή από την Δημοτική Αστυνομία;
Η επιβολή των διοικητικών προστίμων ρυθμίζεται με το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 93 του Ν.3542/2007.
Τα πρόστιμα μπορούν να καταβληθούν είτε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση ή στα Ε.Λ.ΤΑ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Διεύθυνση: Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας , 1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου, Σοφ. Βενιζέλου 112-114 & Πρωτόπαπα, Τ.Κ. 16310.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109970140 – 2109970166.

Στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, δεδομένης της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας το έτος 2019, έκτος από τη μείωση των τελών στις οικιακές παροχές και πάγωμα των τελών στις υπόλοιπες κατηγορίες, για μια συνεχόμενη χρονιά θα ισχύσουν οι παρακάτω απαλλαγές και ελαφρύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 άρθρο 202 παρ. 3 (ΦΕΚ 114/2006), που συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του ν. 4368/2016 άρθρο 13 παρ. 1 (ΦΕΚ Α΄ 21/2016) και την ΑΔΣ 231/2020.

Η υποβολή των παρακάτω αιτήσεων είναι έως 31/12/2020:

Α) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα.
Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (οι προϋποθέσεις αφορούν

Για να δείτε / κατεβάσετε τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

Β) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ, μείωση 50% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (οι προϋποθέσεις αφορούν όλα τα τέκνα).

Για να δείτε / κατεβάσετε τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

Γ) ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ, μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα.
(Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο , σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένοι οι οποίοι έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Για να δείτε / κατεβάσετε τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

Δ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: Πλήρης απαλλαγή, µε απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ή του ΚΕΠΑ.

Για να δείτε / κατεβάσετε τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

Ε) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: Πλήρης απαλλαγή. Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως επί 12µηνο εγγραφή στον ΟΑΕ∆ (και οι δυο γονείς με ανήλικα τέκνα).

Για να δείτε / κατεβάσετε τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

ΣΤ) ΑΠΟΡΟΙ: Πλήρης απαλλαγή.
Άποροι νοούνται όσοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης.

Για να δείτε / κατεβάσετε τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

Η υλοποίηση των παραπάνω απαλλαγών θα πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στο δήμο και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Καθώς τα τέλη καταβάλλονται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ , για τις κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ η απαλλαγή θα γίνεται με επιστροφή του ποσού, μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί η αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι 31/12 τους έτους που αφορά την απαλλαγή.

Για τις κατηγορίες Ε΄ & ΣΤ΄ η απαλλαγή των Δημοτικών Τελών θα γίνει μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ή των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και για όσο διάστημα ισχύουν οι προϋποθέσεις ένταξης στις παραπάνω κατηγορίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση: Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας , 1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου, Σοφ. Βενιζέλου 112-114 & Πρωτόπαπα, Τ.Κ. 16310.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109970108 – 2109970166.

Ανακοινώσεις

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ (ΑΡΘΡ.110 N.4611/2019)

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4611/2019 (ΦΕΚ73/Α΄/17-05-2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, Συνταξιοδοτικές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »