ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ”

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την υπηρεσία «Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου Ηλιούπολης»

ΑΜ. ΠΛΗΡ.5/2017 του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.780,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης Σοφ. Βενιζέλου 114, την 10-7-2017 και ώρα 11:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% δηλαδή 1191(χίλια εκατό ενενήντα ένα) € του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι φάκελοι των προσφορών κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε υποβάλλονται με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής όπου γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σε εφημερίδες και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ilioupoli.gr).

Πληροφορίες: Γ. Μητσιώνης, Τηλ.: 210 9970042, 043.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Βαλασόπουλος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x