ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ Α.Μ.:34/2019

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια στολιδιών και εργασίες τοποθέτησης – αποξήλωσης τους» Α.Μ.: 34/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας «σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ» (49.600,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24%. […]

ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019

  Η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηλιούπολης ανακοινώνει ημερομηνία ψηφιακής μαστογραφίας με καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου. Οι μαστογραφίες πραγματοποιούνται στο «Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου Μαστού» στο Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», στο οποίο οι εξεταζόμενες μεταφέρονται με όχημα του Δήμου.       Ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης εξέτασης: 6 Δεκεμβρίου […]