ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ.: 11/2021

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια κορνιζών για διοργανώσεις φωτογραφίας διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου» Α.Μ.: 11/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς & Εξυπηρέτησης του Δημότη συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.232,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Πέμπτη 5/8/2021 και ώρα 11.00 π.μ στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

Η σχετική μελέτη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Σημειώνουμε ότι η προσφορά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
  2. Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας(Γ.Ε.ΜΗ) ή πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων επιχείρησης από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet.

Καθώς και ότι άλλο προβλέπεται στην υπ’ αριθ. Α.Μ.: 11/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς & Εξυπηρέτησης του Δημότη.
Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η ανάθεση της προμήθειας.

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Χατζηδάκης
α/α
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων
Αντζινάς Ιωάννης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x