ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΕΚ ΝΕΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών γραφείων Επιτρόπου», σύμφωνα με την  ΑΜ.:42/2021 Μελέτη του Τμήματος Μελετών-Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.897,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όπως παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης έως την Δευτέρα 20/9/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (URL):   WWW.ILIOUPOLI.GR , ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της Προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

 

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι  λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. Φάκελο τεχνικής προσφοράς με τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) του κατασκευαστή. Τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική. Επίσης θα προσκομισθεί  internet link όπου θα φαίνονται τα εν λόγω φυλλάδια στο site του κατασκευαστή.
  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της) ή πρόσφατη εκτύπωση των στοιχείων Επιχείρησης από την Προσωποποιημένη Πληροφόρησης του TAXISnet.

Καθώς και ότι άλλο προβλέπεται στην υπ’ αριθ.  ΑΜ 42/21 μελέτη.

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η υπογραφή της σύμβασης.

 

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

 

 Ο Δήμαρχος

 

 Χατζηδάκης Γεώργιος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x