ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διαρρυθμίσεις και επισκευές σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου για τη στέγαση της ΔΟΥ Ηλιούπολης και της Φορολογικής & Τελωνειακής Ακαδημίας» της ΑΑΔΕ ΑΜ 40/21, συνολικού προϋπολογισμού 124.885,81 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή)( γνωμοδότηση Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α πρακτικό της 14ης Συνεδρίας  την 28/7/2021).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/9/2021 και ώρα 14:00μ.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 28/9/2021  και ώρα 10:00π.μ .

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές  μελέτες κτιριακών έργων) και της κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες) σύμφωνα με το άρθρο 12 της διακήρυξης.

Ως κριτήριο επιλογής στην καταλληλόλητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται η βεβαίωση εγγραφής τους στα Μητρώα Μελετών, (για τους εγκατεστημένους σε λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε. η βεβαίωση εγγραφή τους σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.014,29 € (δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά) με ισχύ 10 μηνών και 30 ημερών.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι 10 μήνες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η έγκριση Τεχνικής Περιγραφής της δημοπρατούμενης μελέτης αποφασίστηκε με την 330/2021 ΑΟΕ (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ).

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί  από την ΑΑΔΕ  με το ποσό των 124.885,81 € για το έτος 2021. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε (80) ογδόντα ημέρες .

Η πληρωμή της μελέτης θα γίνει όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Η Τεχνική περιγραφή και τα τεύχη διαγωνισμού είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr  και στον ειδικό δημόσια  προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 16/9/2021, η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως 22/9/2021.

Πληροφορίες Βακάλης Παρμενίων Χρήστος /Νικόλαος Κελέσης τηλ.210-9970072 / 087.

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x