ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ » ΑΜ: 26/2021

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Εργασίες διενέργειας ψεκασμών για την αντιμετώπιση της πιτυοκάμπης των πεύκων» ΑΜ: 26/2021 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ηλιούπολης συνολικού προϋπολογισμού ύψους 33.343,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όπως παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης σε κλειστό φάκελο έως την Δευτέρα  4/10/2021 και ώρα 12:00 μ.μ  στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

Η σχετική μελέτη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω:

 

 1. Συμπληρωμένα τα έντυπα του Τιμολογίου Προσφοράς και του Προϋπολογισμού Προσφοράς
 2. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος εν ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση, του Ν.1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι:
 • έλαβε γνώση του αντικειμένου της παρούσας μελέτης και αποδέχεται τους όρους αυτής
 • είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας της εργασίας , των γενικών τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας , για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα , τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο , μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες ,την πρόοδο ή το κόστος αυτών .
 • η επιχείρηση είναι στελεχωμένη με υπεύθυνο Γεωτεχνικό (Γεωπόνο ή Δασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας ή Δασοπονίας) με εμπειρία σε εργασίες φυτοπροστατευτικών ψεκασμών.
 • διαθέτει το ανάλογο καταρτισμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, την τεχνογνωσία καθώς και τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα απαιτούμενα υλικά για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται.
 • Δεσμεύεται ότι η χρονική διάρκεια κάθε εφαρμογής, για το σύνολο των δένδρων, δεν θα ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) ημέρες.
 1. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς όπου θα περιλαμβάνει :
 • Τεχνική περιγραφή του τρόπου εφαρμογής,
 • το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό,
 • τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (δυναμικότητα δεξαμενής ψεκαστικού διαλύματος, δυνατότητα πιεστικού, ακροφύσια, λάστιχα, γερανοφόρο όχημα κλπ)
 • αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών, που θα αποδεικνύει τον εύλογο χρόνο υλοποίησης του έργου (συνολικά όχι πάνω από δεκαπέντε μέρες εργασίας για κάθε εφαρμογή ).

Η οικονομική προσφορά αφορά το σύνολο των εργασιών της μελέτης.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ή υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή(όπως περιγράφεται στο άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016), στην οποία θα αναγράφεται «ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016».
 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 4. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται  ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της), ή πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Επιχείρησης από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet.
 5. Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ) με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης (π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους, καθώς και ότι άλλο προβλέπει η Α.Μ.: 26/2021 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ηλιούπολης.

 

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η υπογραφή της σύμβασης

 

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

Ο Δήμαρχος

 

         

Χατζηδάκης Γεώργιος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x