ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» Α.Μ: Π. 14/2021 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Συντήρηση ψυγείων παροχής γάλακτος εργαζομένων» σύμφωνα με την Α.Μ: Π. 14/2021 του Τμήματος Προμηθειών-Αποθηκών του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όπως παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης σε κλειστό φάκελο έως την Παρασκευή 01/10/2021 και ώρα 14.00 μ.μ  στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

Η σχετική μελέτη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της Προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω :

  1. Συμπληρωμένο το έντυπο του Τιμολογίου Προσφοράς.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της), ή πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Επιχείρησης από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet.  

Καθώς και ότι άλλο προβλέπεται στην Α.Μ. : Π.14/2021 Μελέτη (για περισσότερα, πατήστε εδώ).

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η  Ανάθεση της Προμήθειας/Υπηρεσίας.

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

          

 Χατζηδάκης Γεώργιος 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x