ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ.: 28/2021

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δένδρων» Α.Μ.: 28/2021 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας του Δήμου Ηλιούπολης συνολικού προϋπολογισμού ύψους 37.169,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών όπως παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης σε κλειστό φάκελο έως την Τρίτη  26/10/2021 και ώρα 11:00 π.μ  στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

 

Η σχετική μελέτη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr , στη διαδρομή : ΝΕΑ>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω:

 1. Συμπληρωμένα τα έντυπα του Τιμολογίου Προσφοράς και του Προϋπολογισμού Προσφορά
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι  λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
 3. Υπεύθυνη δήλωση, άρθρο 8 Ν.1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι:
 • έλαβε γνώση του αντικειμένου της παρούσας μελέτης και αποδέχεται τους όρους αυτής
 • Αποδέχεται και είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας της εργασίας, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας. Αποδέχεται και είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών.
 • διαθέτει το ανάλογο καταρτισμένο εργατοτεχνικό και επιστημονικό  προσωπικό, την τεχνογνωσία καθώς και τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς τα απαιτούμενα υλικά για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται.
 1. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς όπου θα περιλαμβάνει :
 • Τεχνική περιγραφή των εργασιών,
 • το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό: οδηγούς, χειριστές, εξειδικευμένο – πιστοποιημένο προσωπικό για ασφαλή εργασία σε ύψος, (τουλάχιστον δύο ατόμων) κ.α και επιστημονικό προσωπικό (γεωτεχνικός).
 • Τις πιστοποιήσεις  του  εξειδικευμένου προσωπικού (τουλάχιστον δύο ατόμων) σε ασφαλή εργασία σε ύψος και συγκεκριμένα στα μέσα συλλογικής και ατομικής προστασίας από πτώση, σε τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης καθώς και πιστοποιημένων αγκυρώσεων, στην χρήση κάθετων σχοινιών ασφαλείας, σε μεθόδους στήριξης και ανάβασης και στη χρήση, τον έλεγχο και τις μεθόδους στήριξης και ανάβασης με φορητές κλίμακες καθώς και στην χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας από πτώση

 

 

(EN 353-2, EN355, ΕΝ358, EN360,EN 795B,C), σύμφωνα την Ευρωπαϊκή οδηγία 2001-45-ΕΚ «Εργασίες σε ύψος» καθώς και τα Π.Δ.155/2004, Π.Δ.395/1994 και Π.Δ.396/1994.

 • τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό: καλαθοφόρα οχήματα, φορτηγό με αρπάγη και λοιπά οχήματα, που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις εργασίες
 • Βεβαίωση απασχόλησης Τεχνικού ασφαλείας και Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου των προς εκτέλεση  εργασιών.
 • Αντίγραφο πτυχίου και άδεια άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου επιβλέποντα Γεωτεχνικού (Γεωπόνο ή Δασολόγο ή Δασοπόνο η Τεχνολόγο Γεωπονίας ) που διαθέτει. Ο οποίος κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κλαδέματος, θα συνεργάζεται με την υπηρεσία μας για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
 • Πιστοποιητικό-Βεβαίωση ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών, που να αποδεικνύεται ότι κατά τη διάρκεια τελευταίας τριετίας, έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε συναφείς δραστηριότητες με το αντικείμενο της μελέτης.
 • Τα απαραίτητα έγγραφα, άδειες, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά καταλληλόλητας: για τα καλαθοφόρα απαιτείται η ικανότητα ανύψωσης να είναι άνω των δεκαέξι μέτρων (αναλογικά με το ύψος των δένδρων), άδεια για την δραστηριότητα συλλογής, μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων είτε του ίδιου, είτε συνεργάτη του,
 • Το συμφωνητικό μίσθωσής, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός δεν είναι ιδιόκτητος, για διάστημα τουλάχιστον όσο διαρκεί η εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τη σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοιο συμφωνητικό, θα κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη των μηχανημάτων και φορτηγών καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι, αυτός έχει, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στην πλήρη κυριότητά του τον ελάχιστο απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό συνοδευόμενη από τα ανωτέρω έγγραφα και θα τον διαθέσει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.

 

Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει τα εξής:

 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ή υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή(όπως περιγράφεται στο άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016), στην οποία θα αναγράφεται «ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016».

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται  ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της), ή πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Επιχείρισης από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet.

Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή ( πχ ΓΕΜΗ) με   ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης ( π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους, καθώς και ότι άλλο προβλέπει η Α.Μ.: 28/2021 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας του Δήμου Ηλιούπολης.

 

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η υπογραφή της σύμβασης

 

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

         

Χατζηδάκης Γεώργιος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x