ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ– ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021», Α.Μ.: 45/2021

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει  προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ–ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021», Α.Μ.: 45/2021 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η συνολική αξία της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των «εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ» #74.400,00€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Το ανωτέρω ποσό, θα βαρύνει με το ποσό των  #24.025,00€#, τον Κ.Α. 30.6235.0001 του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου, του οικονομικού έτους 2021 και με το ποσό των  #50.375,00€#, τον Κ.Α. 30.6235.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, του οικονομικού έτους 2022.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι την ολοκλήρωσή της ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 8/11/2021  και ώρα 11:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», ΔΕΥΤΕΡΑ 8/11/2021   και ώρα 13:00.

Ο προσφέρων θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ομάδων της σχετικής μελέτης, ενώ δεν γίνονται αποδεκτές τυχόν εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα, σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας, στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Η προσφορά του υποψήφιου  ανάδοχου, θα έχει ισχύ, τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού «χιλίων διακοσίων ευρώ» #1.200,00€#, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 45/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός  πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού:

α) να παραδώσει τα υπό μίσθωση είδη  στις αποθήκες του Δήμου (Τεχνικής Υπηρεσίας), χρονική στιγμή κατά την οποία θεωρείται ότι τα είδη παραχωρούνται κατά χρήση στον Δήμο και για χρονικό διάστημα έως και τις 10/1/2022,  και  να τα τοποθετήσει στους  κοινόχρηστους  χώρους του Δήμου που θα του υποδειχθούν από την υπηρεσία οπότε συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

β) από τους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου (Τεχνικής Υπηρεσίας), να παραλάβει τα υπάρχοντα είδη στολισμού (ως προς τα 1000) προκειμένου να τα τοποθετήσει, στα σημεία που θα του υποδειχθούν αρμοδίως οπότε συντάσσεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης τοποθέτησης.

γ) Μετά την αποξήλωση όλου του εξοπλισμού -τόσο του προς εκμίσθωση όσο και του υφιστάμενου (ως προς τα 1000) και την επιστροφή του υφιστάμενου εξοπλισμού στις αποθήκες του Δήμου (Τεχνικής Υπηρεσίας), συντάσσεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια                       σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση υποβάλλεται,  στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης, καταχωρούνται στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία λαμβάνει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 141139 και αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής:

Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κοινωνική, Ο Ημερήσιος Δημότης).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης, η Διακήρυξη και τα παραρτήματά της, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL):   www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 114 Τ.Κ. 16342), από τον κ. Λαλλά θανάση, στα τηλέφωνα 210 9970082, 210 9970000.

 

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

                                                                                               

                                                                                                           

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x