ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΥΡΦΗΣ, ΚΛΠ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, λιπασμάτων, τύρφης, κλπ, εποχιακών και φυτών εσωτερικού χώρου», σύμφωνα με την A.M.: 31/2021 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου, της  Δ/νσης Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ύψους «είκοσι τεσσάρων  χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών» #24.698,20€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο, έως την Τετάρτη 10/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

Η σχετική μελέτη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr , στη διαδρομή : ΝΕΑ>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Σημειώνουμε ότι η προσφορά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την υποβολή της Προσφοράς πρέπει να προσκομίσει επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω:

 1. Συμπληρωμένα τα έντυπα του Τιμολογίου Προσφοράς και του Προϋπολογισμού Προσφοράς
 2. Αντίγραφο Άδειας Επιχείρησης Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τύπου Β΄) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων

 1. Υπεύθυνη δήλωση, άρθρο 8 Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται ότι:
 • έλαβε γνώση του αντικειμένου της παρούσας μελέτης και αποδέχεται τους όρους αυτής
 • είναι απόλυτα ενήμερος για το αντικείμενο της προμήθειας υλικών, των γενικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδο ή το κόστος της προμήθειας.
 • τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, απαλλαγμένα ασθενειών, εύρωστα και να πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Ενδεικτικό Τιμολόγιο της Μελέτης.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.

 

Ο Προσφέρων – οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της Προσφοράς του θα προσκομίσει και τα    ακόλουθα:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση (όπως περιγράφεται στο άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016), στην οποία θα αναγράφεται «ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016».
 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 4. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της), ή πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Επιχείρησης από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet      Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης (π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 

    Καθώς και ότι άλλο προβλέπεται στην A.M.: 31/2021 Μελέτη.

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η υπογραφή της σύμβασης.

 

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Γεώργιος  Χατζηδάκης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x