ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης, με εταιρεία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε.

Η  δημοπρασία  διέπεται από τους όρους και περιορισμούς του Ν. 3852/2010, άρθρο 72 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν.3643/2006 ‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’’, το Π.Δ. 116/04 άρθρο 9 (ΦΕΚ 81/Α) περί Μέτρων, όρων και προγράμματος για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους την απόφαση υπ’ αριθμ. 105136/2004 Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 907/Β), περί σύστασης της Ε.Δ.Ο.Ε. και ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος με απόφαση του οργανισμού περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α, ΑΔΑ : ΒΕΖΛ46Ψ8ΟΖ-4ΗΙ, τις διατάξεις του ν. 4257/14 άρθρο 64 παρ. α (ΦΕΚ 93/Α), περί επειγουσών ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών , το  Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α 77/30-3-81) περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων καθώς την υπ΄ αριθμ. 156/1-11-2021 απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ:64ΠΑΩΡΥ-ΩΤ6) περί εγκρίσεως διενέργειας δημοπρασίας για τη περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και βάσει των παρακάτω όρων και υποχρεώσεων  της 431/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΛΞΡΩΡΥ-ΗΧΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης  από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Ηλιούπολης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:30π.μ. έως 13:00μ.μ.) από τους κ.κ. Γκέκα Αθαν. & Λαγκαδινού Αφρ. 210 9970140, email: esoda@ilioupoli.gr. Αντίγραφο της διακήρυξης αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτημα τους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.- 10:30π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημαρχιακού Μεγάρου από την αρμόδια επιτροπή.

Η  ανωτέρω  δαπάνη  δημοσίευσης  θα  βαρύνει  τον πλειοδότη.

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

 

Χατζηδάκης Γεώργιος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x