ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Α.Μ.:4/2021

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηλιούπολης», ενδιαφέρεται να προβεί στην «Συντήρηση και επισκευή των  φωτοτυπικών (πολυμηχανημάτων)» των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του.

Κατόπιν αυτού καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με την Πρόσκληση και τη Μελέτη (Α.Μ. 4/2021)που επισυνάπτονται συνημμένα.

Η κατάθεση των  προσφορών θα γίνεται στο γραφείο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στο 2ο όροφο του Δημαρχείου (Σοφ. Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαππα), έως την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12.00, σε κλειστό αδιαφανή φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει τα στοιχεία της εταιρείας  καθώς και  ποια εργασία αφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ή υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή(όπως περιγράφεται στο άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016), στην οποία θα αναγράφεται «ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016».
3. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της), καθώς και Βεβαίωση έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. (η ΓΕΜΗ)
4. Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή ( πχ ΓΕΜΗ), με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης ( π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται στην Α.Μ.: 4/2021 Μελέτη.

Για την υπογραφή της σύμβασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον :

  1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
  2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η υπογραφή της σύμβασης

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

Η Πρόεδρος

Αντωνίου Ευαγγελία

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x