Ανάρτηση περίληψης, διακήρυξης και μελέτης, για την «Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης-τοποθέτηση, αποξήλωση του υφιστάμενου» Α.Μ. 40/2022

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ–ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ», Α.Μ.: 40/2022 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική αξία της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των «εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ» #74.400,00€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ποσού #14.400,00€# (εκτιμώμενης αξίας #60.000,00€# χωρίς Φ.Π.Α) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6235.0001 με το ποσό των #25.780,00€#, του προϋπολογισμού  του Δήμου, του οικονομικού έτους 2022 και με το ποσό των #48.620,00€# τον Κ.Α. 30.6235.0001, του προϋπολογισμού του Δήμου, του οικονομικού έτους 2023.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη, 15/09/2022 και ώρα 11:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», Δευτέρα, 19/09/ 2022 και ώρα 13:00.

Ο προσφέρων θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ομάδων της σχετικής μελέτης, ενώ δεν γίνονται αποδεκτές τυχόν εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα, σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική    γλώσσα, επικυρωμένα είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής     νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας, στην οποία έχει συνταχθεί το               έγγραφο.

Η προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου, θα έχει ισχύ, τουλάχιστον για ένα μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού «χιλίων διακοσίων ευρώ» #1.200,00€#, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 40/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού :

α) να παραδώσει τα υπό μίσθωση είδη,  στις αποθήκες του Δήμου (Τεχνικής Υπηρεσίας), χρονική στιγμή κατά την οποία θεωρείται ότι τα είδη παραχωρούνται κατά χρήση στον Δήμο και για χρονικό διάστημα έως και τις 10/1/2023,  και  να τα τοποθετήσει στους  κοινόχρηστους  χώρους του Δήμου, που θα του υποδειχθούν από την υπηρεσία, οπότε συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

β) από τους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου (Τεχνικής Υπηρεσίας), να παραλάβει τα υπάρχοντα είδη στολισμού ( ως προς τα 1000 ) προκειμένου να τα τοποθετήσει, στα σημεία που θα του υποδειχθούν αρμοδίως, οπότε συντάσσεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης τοποθέτησης.

γ) Μετά την αποξήλωση όλου του εξοπλισμού -τόσο του προς εκμίσθωση όσο και του υφιστάμενου (ως προς τα 1000) και την επιστροφή του υφιστάμενου εξοπλισμού στις αποθήκες του Δήμου (Τεχνικής Υπηρεσίας), η οποία πρέπει να υλοποιηθεί έως 31/1/2023 συντάσσεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία λαμβάνει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 170659 και αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής:

Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κοινωνική, Ο Ημερήσιος Δημότης).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης, η Διακήρυξη και τα παραρτήματά της θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL):   www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 114 Τ.Κ. 16342) από τον κ. Λαλλά Θανάση στα τηλέφωνα 2109970082, 210 9970000.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 η Δημοτική Συγκοινωνία και η Φοιτητική Λεωφορειακή γραμμή του Πανεπιστημίου επαναλειτουργούν κανονικά μετά τη λήξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που είχε προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x