Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΥΕ2)»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΥΕ2)» Α.Μ.: 17/2021. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων  ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά  ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών»  #2.992.217,18€# συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24% ποσού #538.521,36€# και του Φ.Π.Α. 13% ποσού #24.142,82€# (εκτιμώμενης αξίας  #2.429.553,00€# χωρίς το Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 64.7135.0002, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, κατά #0,01€# και τον Κ.Α.: 64.7135.0002, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023, κατά #2.992.217,17€#.

Η προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια για Αναζωογόνηση Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης, περιοχή Αγ. Μαρίνας (ΥΕ2)” Α.Μ.: 17/2021, προϋπολογισμού  #2.992.217,18€#, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο    «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΑΤ 06.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει επί  τόπου τα συμβατικά είδη,  εντός (12) δώδεκα μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  ΠΕΜΠΤΗ   3 / 11 / 2022 και ώρα 11:00π.μ..

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ΤΡΙΤΗ 8 / 11 / 2022 και ώρα 11:00π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά, για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού των ζητουμένων ειδών.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των «είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα τριών  λεπτών» #24.295,53€#.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον, να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας, αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποστάλθηκε με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις 29 / 9 / 2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 171147.

Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής:

Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κοινωνική, Ημερήσιος Δημότης).

Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  Επίσης, η Διακήρυξη και τα παραρτήματά της θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL):   www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Μελετών-Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 114 Τ.Κ. 16342), από τον κ. Χρήστο Παρμενίων Βακάλη στο τηλέφωνο 210 9970072.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x