Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την “ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Ηλιούπολης», λαμβάνοντας υπόψη:

 

 • Τις διατάξεις της Αρ. 64321/16-5-2008 Κ.Υ.Α. του Υπ. Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ περί :

« Λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων».

 • Την τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής Υπουργικής Απόφασης με την αρ. 111526/Δ4/2010
 • την ΔΙΔΚ Φ. 1/2.22875/31-10-01 (ΦΕΚ 1480/Β)
 • ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του

Κρατικού Προϋπολογισμού.

 • Το γεγονός ότι πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου

για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του Προσωπικού του σχολικού συγκροτήματος.

 • Την άμεση ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου ενόψει της έναρξης νέας σχολικής περιόδου.
 • Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 67184/Δ2/29-4-2015.
 • Την απόφαση 42/2022  (ΑΔΑ: ΩΑ08ΟΕΘΥ-5ΛΙ) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του  10ου Δ. Σ. που βρίσκεται  Μυκόνου 34,  στην Ηλιούπολη.

Οι προσφορές θα  κατατίθενται  την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 από τις 10:00 π.μ. έως και 12:00  στο γραφείο της Γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Ηλιούπολης,  Σοφοκλή Βενιζέλου 112- 114.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:30  και ως χώρος διεξαγωγής του διαγωνισμού το Γραφείο της Γραμματείας του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.

Όσοι  θα  παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

 1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
 2. Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο ανέρχονται περίπου στα 235 άτομα. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται στα 4,00€ € ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
 3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
 4. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
 5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
 6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
 7. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
 8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
 9. Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη εργασιακή σχέση.
 10. Εγγύηση συμμετοχής τριακοσίων (300,00) ευρώ. Η εγγύηση επιστρέφεται στους συμμετέχοντες ατόκως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου και ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος.

11.Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού όπως αυτοί           διατυπώνονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη.

 1. Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Τρόπος Επιλογής Μισθωτή

Για την επιλογή του Μισθωτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η μίσθωση του κυλικείου λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

α) Η τιμή της προσφοράς,

β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα.

Την εκμετάλλευση θα αναλάβει αυτός που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση των α, β, γ ανωτέρω περιπτώσεων, που θα γίνει ως εξής:

 • Κάθε προσφορά σε ευρώ πολλαπλασιάζεται επί δύο.
 • Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).
 • Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε (05) μόρια.

Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή ζητάει από αυτούς να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά (η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από αυτή που ήδη προσέφεραν). Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. (Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.)

Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

 1. Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
 2. Οι συνταξιούχοι.
 3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2, 3, 4), 5, 7, 8 & 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α’/9-2-07).
 1. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου (παρ. 3 Κ.Υ.Α 64321/Δ4/16-05-2008-ΦΕΚ 1003/30-05-2008 Τεύχος Β)

Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) χρόνια και αρχίζει  με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 30η Ιουνίου του ένατου έτους.

Καταβολή Μισθώματος

Η ετήσια καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στο Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου.

Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο:

υ = α · β · γ · 1/189

Όπου:

(υ) είναι το ύψος των δόσεων,

(189) οι εργάσιμες ημέρες του έτους,

(α)  είναι η προσφορά,

(β) είναι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις,

(γ) είναι οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.

Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του Σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών άλλων σχολικών μονάδων στην περίπτωση που θα συστεγαστούν και θα εξυπηρετούνται από το κυλικείο.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του κυλικείου ταυτίζονται με αυτές της λειτουργίας (τακτικής και έκτακτης) της Σχολικής Μονάδας και θεωρούνται 189 εργάσιμες ημέρες.

 

Λοιποί όροι

Ο μισθωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθ` οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρηση του σε άλλο άτομο. Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ. (Σχετική η αρ. Δ4/693/14. 11. 91 εγκύκλιος ).

γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. (Σχετική η αρ. Δ4/467/ 8.8.91εγκύκλιος).

δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας. (Σχετική η αρ.Δ4/ 182/ 28.4.92 εγκύκλιος)

ε) Θα πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31-08-2006, τ. Β΄) Απόφαση του αρμόδιου

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του Σχολείου.

ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον  αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο από συσκευασίες και προϊόντα που πωλούνται σε αυτό.

η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

θ) Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

 

Η Σχολική Επιτροπή έχει το Δικαίωμα:

α) Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει ότι οι προσφορές είναι απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο.

β) Με απόφασή της, μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου μέχρι τρία (3) χρόνια και εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι αναφερόμενοι στη λειτουργία των κυλικείων. Στην περίπτωση αυτή προσαυξάνεται το ποσό της ετήσιας προσφοράς ανά μαθητή ανάλογα με την αύξηση του τιμαρίθμου για κάθε έτος παράτασης.

γ) Να επιβαρύνει με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια έξοδα αυτής, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, επίσης και τα έξοδα τυχόν νομίμων κρατήσεων τελών της σύμβασης εξ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. Οι αποδείξεις και τιμολόγια καταβολής

των τελών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.

δ) Να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί ή θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου.

ε) Να συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού κυλικείου η σύνθεση και η λειτουργία της οποίας ορίζεται από την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία.

στ)Διατηρεί το δικαίωμα της μελλοντικής χρέωσης της κατανάλωσης του ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το ΗΜ. ΔΕΔ /Φ.486/ 50991/17.5.85 – § 3 έγγραφο της Δ.Ε.Η. Η χρέωση θα υπολογίζεται ως εξής: συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα“κιλοβατώρες (KWH) που κατανάλωσε το κυλικείο, προς το σύνολο των ΚWH του σχολείου”

 

Επιπλέον σημειώνεται ότι:

 

α) Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

β) Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις.

γ) Κάθε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης. Παράβαση που θα εμπίπτει στις αρμοδιότητες και θα πιστοποιείται από την Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, θα εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή θα κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου. Αν δεν γίνουν δεκτές υποχρεούται σε απόδοση του μισθίου (χώρου) μετά από την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και την καταγγελία της σύμβασης, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x