Μελέτη ανάπλασης τμήματος της οδού Πιερίων από την οδό Σαράφη έως την οδό Κασσάνδρας ΑΜ 25/22

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 484/2022 A.O.E. (ΑΔΑ: ΨΖΜΓΩΡΥ-ΖΣ9)
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 193230

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 ,με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης τμήματος της οδού Πιερίων από την οδό Σαράφη έως την οδό Κασσάνδρας» ΑΜ 25/22, CPV: 71335000-5, συνολικού προϋπολογισμού 29.154,95 € (με Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 παρ.2 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/21). Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 20.4 της διακήρυξης και το άρθρο 95, παρ.3, Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/21.Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: Κατηγορίας 16 ( Μελέτες Τοπογραφίας), Κατηγορίας 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες), Κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες), Κατηγορίας 09 (Μελέτες Μηχανολογικές ,Ηλεκτρολογικές ,Ηλεκτρονικές), Κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ilioupoli.gr. αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/12/2022 και ώρα 11:00.π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 13/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 02/12/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως την 07/12/2022. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 17, που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 19.3 της διακήρυξης. Προς απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση της δραστηριότητάς του, όσα αναφέρονται στα άρθρα 19 και 22.2 της διακήρυξης.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 470,24 € (τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά).Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες. Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑ 30.7413.0030 για τα έτη 2022 και 2023. Η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε με την 482/2022 ΑΟΕ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2109970087, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ν. Κελέσης.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Διακήρυξη Μελετης

Φακελος δημοσιας συμβασης ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ AM 25_22

Ηλιούπολη 17/11/2022.

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Γεώργιος Χατζηδάκης

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προγραμματισμένης επισκευής του λεωφορείου της Δημοτικής Συγκοινωνίας, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια της φοιτητικής γραμμής με προορισμό Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη από την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x