Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Ηλιούπολης

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του :
1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Ηλιούπολης,
Οι όροι του Δημόσιου Διαγωνισμού είναι οι παρακάτω:

Α. Χρόνος – Χώρος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα κατατίθενται την Τρίτη 20/06/2023 από ώρα 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Ηλιούπολης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/6/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. και ως χώρος τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης,
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114.

Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποσφράγισης ενώπιον της αρμόδιας για τη Διενέργεια του Διαγωνισμού Επιτροπής, η οποία είναι τριμελής και συγκροτείται με πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής όπως ορίζεται στη σχετική ΚΥΑ.

Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Β. Τρόπος Επιλογής Μισθωτή

Για την επιλογή του Μισθωτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η μίσθωση του κυλικείου λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω :

α) η τιμή της προσφοράς,

β) η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) η πολυτεκνική ιδιότητα του ίδιου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια,

δ) η μονογονεϊκή ιδιότητα,

ε) Η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

Η μοριοδότηση στις ανωτέρω περιπτώσεις α, β, γ ,δ, ε, γίνεται ως εξής:

1) Όση είναι η προσφορά τόσα θα είναι και τα μόρια, δηλαδή για κάθε μονάδα(ευρώ) προσφοράς υπολογίζεται ένα μόριο.

2) Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα (09).

3) Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται τα μόρια ως ακολούθως :

• Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου πέντε (05) μόρια.

• Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια τρία (03) μόρια.

4) Μονογονεϊκή ιδιότητα τέσσερα (04) μόρια

5) Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου επιπλέον ένα (01) μόριο.

6) Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ) δεκαπέντε (15) μόρια.

Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή ζητάει από αυτούς να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά (η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από αυτή που ήδη προσέφεραν). Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Γ. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
(Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.)

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ.1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

Δ. Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξάσματα,
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο ανέρχονται περίπου στα 507 άτομα. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 4,00€ ανά μαθητή ετησίως.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα).

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα).

η) Ποσό εγγύησης τουλάχιστον 500 ευρώ (πεντακόσια €) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. εγγύηση επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του υποψηφίου, στον οποίο στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση
του κυλικείου ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 30% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης
οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (πρώην Ν.105) με την οποία θα δηλώνουν : 1) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού όπως αυτοί διατυπώνονται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη, 2) δεν είναι συνταξιούχοι, 3) δεν
έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ.1,2,3 και 4), 5,7,8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.0, 4) δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείουΔημοσίου ή Ιδιωτικού σχολείου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα).

ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.

ιβ) Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη εργασιακή σχέση.

ιγ) Βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν οφείλει από εκμετάλλευση άλλου κυλικείου.

ιδ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Για τους Έλληνες πολίτες. Για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης : κάρτα ευρωπαίου πολίτη ή φωτ/φο διαβατηρίου.

ιε) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (πρώην 105) και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται όμως,
επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία θα κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

Ε. Διάρκεια Μίσθωσης

α) Η σύμβαση ισχύει για εννέα (9) χρόνια , αρχίζει από την υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 30 Ιουνίου του ενάτου έτους, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

β) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους ή σε κάθε άλλη περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η
συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει τη σύμβαση.

ΣΤ. Καταβολή Μισθώματος
Η ετήσια καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στο Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου.
Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο:

υ = α · β · γ · 1/189
Όπου:
(υ) είναι το ύψος των δόσεων,

(189) οι εργάσιμες ημέρες του έτους,
(α) είναι η προσφορά,

(β) είναι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις,

(γ) είναι οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.
Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του Σχολείου. Κατά την περίοδο, από την έναρξη των προαγωγικών εξετάσεων μέχρι τη λήξη τους, θα
καταβάλλεται το ήμισυ του μισθώματος. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του κυλικείου ταυτίζονται με αυτές της λειτουργίας (τακτικής
και έκτακτης) της Σχολικής Μονάδας και θεωρούνται 189 εργάσιμες ημέρες.

Ζ. Λοιποί όροι

Ο μισθωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθ` οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρηση του σε άλλο άτομο. Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ.1,2,3 και 4),7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». Σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και
ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ. (Σετ. η αριθ. Δ4/693/14. 11. 91 εγκύκλιος ).

γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. (Σχετική η αριθμό. Δ4/467/ 8.8.91 εγκύκλιος).

δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας. (Σχετική η αριθμό. Δ4/ 182/ 28.4.92 εγκύκλιος)

ε) Θα πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την αριθμό. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31-08-2006, τ. Β΄) Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία
καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντι του Σχολείου.

ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο από συσκευασίες και προϊόντα που πωλούνται σε αυτό.

η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

θ) Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η
εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

ι) Τα μισθώματα των Σχολικών Κυλικείων αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις. Η Σχολική Επιτροπή έχει το Δικαίωμα:

α) Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει ότι οι προσφορές είναι απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο.

β) Να επιβαρύνει με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια έξοδα αυτής, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, επίσης και τα έξοδα τυχόν νομίμων κρατήσεων τελών της σύμβασης εξ ολοκλήρου σε αυτόν στον οποίο θα
κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. Οι αποδείξεις και τιμολόγια καταβολής των τελών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.

γ) Να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί ή θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου.

δ) Να συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού κυλικείου η σύνθεση και η λειτουργία της οποίας ορίζεται από την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία.

ε) Διατηρεί το δικαίωμα της μελλοντικής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το ΗΜ. ΔΕΔ /Φ.486/ 50991/17.5.85 – § 3 έγγραφο της Δ.Ε.Η. Η χρέωση θα υπολογίζεται ως εξής: συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα “κιλοβατώρες (KWH) που κατανάλωσε το κυλικείο, προς το σύνολο των ΚWH του σχολείου”

Επιπλέον σημειώνεται ότι:

α) Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

β) Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις.

γ) Κάθε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης. Παράβαση που θα εμπίπτει στις αρμοδιότητες και θα πιστοποιείται από την Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, θα εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου.
Η Σχολική Επιτροπή θα κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου. Αν δεν γίνουν δεκτές υποχρεούται σε απόδοση του μισθίου (χώρου) μετά από την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και την καταγγελία της σύμβασης, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-1ου ΛΥΚΕΙΟΥ

Υπεύθυνη δήλωση 1η

Υπεύθυνη δήλωση 2η

 Έντυπο αίτησης

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x